Zamówienia publiczne w 2019 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2019 roku

Zamówienia publiczne
O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”


Do pobrania:
OGŁOSZENIE

UMOWA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY DO CELÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO


SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

20191030KAA
ROZSTRZYGNIĘCIE KIS.26.13.2019
20191114KAA


Starachowice, 03.10.2019r.
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż Ogłoszenie o Zamówieniu/Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 24.09.2019r. na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zostało unieważnione z powodu braku zgłoszeń na w/w ogłoszenie.
20191003KAA
O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia
 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”


Do pobrania:
OGŁOSZENIE

UMOWA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

WYKAZ DO PUNKTACJI USŁUG WYKONANYCH (SKŁADANY DO ZADANIA)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (SKŁADANY DO ZADANIA)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
20190924KAA
Starachowice, 20.09.2019r.
Informacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż Ogłoszenie o Zamówieniu/Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) z dnia 06.09.2019r. na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zostało unieważnione z powodu braku zgłoszeń na w/w ogłoszenie.
O g ł o s z e n i e  o  Z a m ó w i e n i u/
S p e c y f i k a c j a  I s t o t n y c h  W a r u n k ó w
Z a m ó w i e n i a
(SIWZ)

Opis przedmiotu zamówienia
 
Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klientów Miejski Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach”


Do pobrania:
OGŁOSZENIE

UMOWA

FORMULARZ OFERTOWY

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

WYKAZ DO PUNKTACJI USŁUG WYKONANYCH (SKŁADANY DO ZADANIA)

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG (SKŁADANY DO ZADANIA)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
20190910KAA
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego