Zamówienia publiczne w 2014 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2014 roku

Zamówienia publiczne

Starachowice: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Numer ogłoszenia: 155560 - 2014;
data zamieszczenia: 16.05.2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Starachowice: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Numer ogłoszenia: 155560 - 2014;
data zamieszczenia: 14.05.2014

Informacja dla wykonawców nr 2

Starachowice: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Numer ogłoszenia: 155560 - 2014;
data zamieszczenia: 12.05.2014

Informacja dla wykonawców

Numer ogłoszenia: 155684 - 2014;
data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155560 - 2014 data 08.05.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 74 00, fax. 41 273 74 00 wew. 260.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
W ogłoszeniu jest: okres w miesiącach: 6.
W ogłoszeniu powinno być: okres w miesiącach: 7.

Starachowice: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Numer ogłoszenia: 155560 - 2014;
data zamieszczenia: 08.05.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 74 00, faks 41 273 74 00 wew. 260.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starachowice.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.mops.starachowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczenie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach świadczeń rzeczowych w postaci paczek żywnościowych zwanych dalej paczkami w ilości 100 paczek miesięcznie. Zadanie nr 2: Przygotowanie paczek spożywczych dla beneficjentów projektu pn. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ilości 90 szt..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 6.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 dostawę polegającą na dostarczaniu paczek spożywczych o wartości co najmniej 54 000,00 zł brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu zamówienia, rodzaj dostawy, datę wykonania, odbiorcę oraz załączyć dokument potwierdzający, że usługa ta została wykonana należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie należy złożyć: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, pokój 101.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, pokój 101.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie nr 2 współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Pobierz SIWZ z załącznikami

Starachowice dn. 15.04.2014 r.

Starachowice: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Numer ogłoszenia: 128988 - 2014;
data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 41 273 74 00, faks 41 273 74 00 wew. 260.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starachowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PACZEK SPOŻYWCZYCH DLA PODOPIECZNYCH MOPS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i dostarczenie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach świadczeń rzeczowych w postaci paczek żywnościowych zwanych dalej paczkami w ilości 100 paczek miesięcznie. Zadanie nr 2: Przygotowanie paczek spożywczych dla beneficjentów projektu pn. Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ilości 90 szt..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 8.


Pobierz SIWZ z załącznikami
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego