Zamówienia publiczne w 2012 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2012 roku

Zamówienia publiczne
Starachowice dn. 17.12.2012 r.

Oznaczenie sprawy: 3/PN/2012;
data zamieszczenia: 17.12.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. postępowania pn.
USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MOPS

pobierz zawiadomienie w *.pdf

Starachowice dn. 05.12.2012 r.

USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MOPS

Numer ogłoszenia: 492444 - 2012;
data zamieszczenia: 05.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach , ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2747192, faks 0-41 2747192 wew. 60.
Adres strony internetowej zamawiającego:
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA RESTAURACYJNA POLEGAJĄCA NA PRZYGOTOWANIU I WYDANIU POSIŁKÓW DLA PODOPIECZNYCH MOPS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla podopiecznych MOPS (zupa, drugie danie, napój) przez sześć dni w tygodnia, zaś na siódmy dzień tygodnia, Wykonawca wyda posiłek w dniu poprzedzającym. Dożywianie odbywać się będzie od 2.01.2013 roku do 1.01.2016 roku. Szacunkowa liczba osób objętych dożywaniem - 190, przy czym Zmawiający oświadcza, że wskazana liczba posiłków ma charakter szacunkowy a rzeczywista liczba dziennych zestawów wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.32.20.00-3, 55.32.00.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:w miesiącach: 36.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wpis do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr 171 poz. 1225).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 10 miesięcy posiłków o wartości co najmniej 100 000,00 zł. brutto. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie dysponowania narzędziami należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. W celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku należy w formie opisowej wskazać; - adres lokalu gastronomicznego, do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać ważną decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z późn. zm.)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, pokój 107.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, pokój 107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Starachowice dn. 23.08.2012 r.

Oznaczeni sprawy: 2/PN/2012;
data zamieszczenia: 23.08.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. postępowania pn.
Remont pomieszczeń biurowych oraz adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe w budynku STBS na potrzeby MOPS”.

pobierz zawiadomienie w *.pdf

Starachowice dn. 09.08.2012 r.

Numer ogłoszenia: 294080 - 2012;
data zamieszczenia: 09.08.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283540 - 2012 data 02.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2747192, fax. 0-41 2747192 wew. 60.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 17.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, pok. 107..
W ogłoszeniu powinno być: 20.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, pok. 107..

Starachowice dn. 02.08.2012 r.

Remont pomieszczeń biurowych oraz adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe w budynku STBS na potrzeby MOPS

Numer ogłoszenia: 283540 - 2012;
data zamieszczenia: 02.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach , ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 2747192, faks 0-41 2747192 wew. 60.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.starachowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń biurowych oraz adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe w budynku STBS na potrzeby MOPS.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest adaptacja garażu na pomieszczenia biurowe oraz remont istniejących pomieszczeń biurowych w budynku STBS-u , zgodnie z przepisami prawa budowlanego W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) adaptację garażu na pomieszczenia biurowe w tym postawienie ścianek działowych, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitu podwieszanego a także wykonanie posadzki oraz instalacji elektrycznej i C.O. 2) remont pomieszczeń biurowych w tym m.in. wymiana posadzki, modernizacja sieci telefonicznej, komputerowej, instalacji elektrycznej..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy w wysokości do 30% wartości zamówienia polegające na powtórzeniu zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-5, 45.40.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, doświadczenie w realizacji min jednej roboty budowlanej związanej z remontem budynków użyteczności publicznej, o wartości minimum 250 000,00 zł brutto. Do pozycji wykazu muszą być załączone dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie, że wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje osobą; Jednego Kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej. Jednego Kierownika robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej. Do oferty należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć; opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, dotyczącej tych podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.starachowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach ul. Krywki 14, 27-200 Starachowice pokój 107.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego