Zamówienia publiczne w 2010 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zamówienia publiczne w 2010 roku

Zamówienia publiczne
Starachowice dn. 07.01.2010 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH


w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2011 roku poszukuje do współpracy następujących specjalistów:

  • psychologa

  • prawnika

  • lekarza psychiatry


w celu prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

>>Pobierz pełną treść ogłoszenia<<

Starachowice dn. 07.01.2010 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH


Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w związku z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 2011 roku

Podmioty uprawnione do złożenia oferty
Organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Starachowice, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

>>Pobierz pełną treść ogłoszenia<<

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego