Zespół interdyscyplinarny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zespół interdyscyplinarny

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działający na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Starachowice.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:
  • zatrzymanie przemocy w rodzinie
  • zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny
  • przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie
  • inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy które pokazują skutki i konsekwencje stosowania przemocy
  • inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli
  • zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikające z doświadczania przemocy
  • zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą – zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi przedstawiciele Policji, pedagodzy szkolni oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:
  • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
  • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych. Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego