Zasady kierowania do DPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady kierowania do DPS

Pomoc społeczna

Zasady kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej

Zasady przyjęcia osób do domów pomocy społecznej (DPS) określają przepisy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2015r.  poz. 163).

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:
1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Typy DPS:
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
  1. osób w podeszłym wieku; 
  2. osób przewlekle somatycznie chorych; 
  3. osób przewlekle psychicznie chorych;
  4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 
  5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 
  6. osób niepełnosprawnych fizycznie; 
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Odpłatność za pobyt w DPS
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: 
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, 
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi, 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą: 
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; 
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej :
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, 
w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie; 
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2. 

Dokumenty niezbędne do kierowania osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej
1. Podanie osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS oraz ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS.
3. Ostatnia decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty lub decyzja o pobieraniu zasiłku stałego z MOPS.
4. Badania lekarskie: HBS, WR, EKG, OB, morfologia, podstawowe badanie moczu, RTG klatki piersiowej.
5. Zaświadczenie lekarskie ( w uzasadnionych przypadkach – zaświadczenie lekarza psychiatry) potwierdzające zasadność umieszczenia osoby w DPS o określonym typie.
6. W przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.
7. W przypadku umieszczania osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ze względu na stan zdrowia, zachodzi konieczność skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego (przez pracownika socjalnego MOPS) w celu wydania postanowienia o umieszczeniu osoby bez jej zgody.
 
Pełnej informacji na temat zasad kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej a także niezbędne druki można uzyskać w MOPS – Dział Pomocy Środowiskowej z siedzibą Starachowice ul. Majówka 21a, pok. Nr 12 w godzinach:
poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu: 41 274 71 92 wew. 242 oraz 210, 215.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego