Zasady przyznawania świadczeń - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady przyznawania świadczeń

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2019, poz. 1507) oraz aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
 • osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP
 • niektórym cudzoziemcom, zamieszkującym i przebywającym na tym terytorium RP

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu:
 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej;

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528 zł (netto), zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny”
  • przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych wymienionych wyżej (wskazanych w art. 7 pkt 2–15 ustawy o pomocy społecznej)

Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny. Dochodami rodziny/ osoby są m.in.:
 • wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia,
 • wynagrodzenie uzyskiwane na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło
 • renty, emerytury, zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne,
 • dochód z gospodarstwa rolnego powyżej 1 hektara przeliczeniowego;
 • zasiłki dla bezrobotnych, świadczenie szkoleniowe, stypendium, dodatek aktywizacyjny,
 • dochody z działalności gospodarczej.

Do dochodów nie wlicza się:
 • alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;
 • jednorazowych świadczeń socjalnych;
 • świadczeń w naturze;
 • świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.

Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną: 
Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej m.in.:
 • odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień;
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną;
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych;
 • odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja;
 • nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną;
mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji   o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować pracownika socjalnego o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się  z podstawą do przyznania świadczeń.

Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz uznanie pobranych świadczeń za nienależnie. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.

Tryb udzielania pomocy społecznej
A. złożenie wniosku o pomoc
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Gminy Starachowice, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych.
Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika.

Wniosek o przyznanie pomocy można składać:
 • osobiście u pracownika socjalnego  (w siedzibie MOPS przy ul. Majówka 21a, pon. - pt. 7:00-15:00)
 • telefonicznie (wówczas pracownik przyjmujący zgłoszenie wypełnia Protokół złożenia wniosku o pomoc)
 • za pośrednictwem poczty, bez konieczności wizyty w OPS, na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

B. przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie planu pomocy osobie/rodzinie
Podstawą udzielenia pomocy jest  środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku,  a w sprawach szczególnie pilnych w terminie 2 dni.
Ważne ! Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczny z rezygnacją z pomocy społecznej.

Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (odrębnie mieszającego małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty  i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową, zawodową.
Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Plan pomocy powinien być ustalany w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem.

Kontrakt socjalny 
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się  w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony  w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom  i możliwościom pomocy społecznej.

C. wymagane dokumenty
Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją trudną sytuację życiową i w tym celu pracownik socjalny może domagać się dokumentów określonych w ustawie o pomocy społecznej.

D. zakończenie postępowania w sprawie i wydanie decyzji
Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, itp. – te formy pomocy udzielane są bez konieczności wydawania decyzji.

ODWOŁANIE OD DECYZJI
Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo odwołania się do organu drugiej instancji- Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka. Odwołania można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
20200130DPŚDC
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego