Świadczenia rodzinne - zaświadczenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzinne - zaświadczenia

Świadczenia rodzinne

Aby uzyskać zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach dotyczące pobranych świadczeń należy w tym celu uzupełnić załączony druk „podania o wydanie zaświadczenia”.
W przypadku braku możliwości odebrania dokumentu osobiście wnioskodawca powinien wskazać adres, na który powinno zostać wysłane zaświadczenie (przesyłka polecona bez potwierdzenia odbioru) lub wskazać osobę upoważnioną do jego odbioru.
 
W przypadku wyjazdu wnioskodawcy świadczeń rodzinnych za granicę Rzeczypospolitej Polskiej obowiązany jest on wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
 
Odbieranie korespondencji drogą elektroniczną i przesyłanie jej do Klientów tut. Ośrodka na podany adres elektroniczny na platformie ePUAP, możliwe będzie tylko w przypadku, gdy  konto  opatrzone jest:

 kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub
 profilem zaufanym.
 
W celu przesłania korespondencji do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach należy na stronie internetowej  MOPS Starachowice:  http://www.mops.starachowice.pl/ odnaleźć zakładkę „skrzynka elektroniczna”  następnie po zalogowaniu się w systemie ePUAP.gov.pl wypełnić formularz i przesłać do MOPS. 
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442), jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:
  1. złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną  skrzynkę podawczą organu administracji  publicznej,
  2. wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny,
  3. wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże  organowi administracji publicznej adres elektroniczny

W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu elektronicznego organ administracji publicznej  po upływie 7 dni licząc od dnia wysłania zawiadomienia przesyła powtórnie zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni, licząc od dnia pierwszego zawiadomienia.

Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego następuje przez elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu w sposób określony w ustawie.
 
 

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów na rok 2016

oświadczenie dot. wyjazdu za grnicę


podanie o zaświadczenie

 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego