Świadczenie wychowawcze - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenie wychowawcze

Świadczenia rodzinne

Program Rodzina 500 +

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
 1. matce, 
 2. ojcu, 
 3. opiekunowi faktycznemu, 
 4. opiekunowi prawnemu 
do dnia  ukończenia przez dziecko  18 roku życia.
 
Gdzie pobrać i złożyć wypełniony wniosek?
 1. W Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a (obok Biedronki), pok. nr 1. w godz. 7.00 – 15.00, od poniedziałku do piątku.
 2. W Biurze Obsługi Miasta Urzędu Miejskiego w Starachowicach, ul. Radomska 45, w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
 3. W Miejskiej Hali Targowej „Galeria Skałka”, ul. Armii Krajowej 28, I piętro, w godz. od 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.
 4. Kanały pozwalające na wniesienie wniosku w postaci elektronicznej. a) Portal Empatia, prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. b) Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), c) Systemy banków, które udostępniają swe usługi w formie elektronicznej.
 5. Uzupełniony wniosek można także przesłać za pośrednictwem Poczty na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a.
 
Jakie dokumenty dołączyć do wniosku?
 
W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dziecko:
 1. kserokopia aktu urodzenia wszystkich dzieci (oryginał do wglądu).
 2. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość  wnioskodawcy (oryginał do wglądu)
 3. wydruk bankowy potwierdzający nr konta, na które ma być realizowana wypłata lub informacja we wniosku.
W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, świadczenie przysługuje jeżeli dochód na osobę w  rodzinie nie przekracza kwoty  800,00 zł (netto), a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne  1 200,00 zł (netto). 
 
Do wniosku należy dołączyć m.in.
 • umowę o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy potwierdzające sytuację zawodową począwszy od 01.01.2014 r. - do nadal,
 • orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • prawomocny Wyrok Sądu orzekający rozwód lub separację, alimenty na rzecz dziecka.
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku 2014  innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Podstawą ustalania dochodu rodziny, w pierwszym okresie trwającym od 01.04.2016r. do 30.09.2017r.  będą dochody uzyskane w roku 2014 r.
 
W przypadku ustalania indywidualnego dochodu rodziny, dodatkowa dokumentacja będzie weryfikowana z pracownikiem Urzędu.
 
Jak  prawidłowo  wypełnić wniosek?
W części I wniosku należy uzupełnić dane wnioskodawcy, oraz wpisać aktualny adres zamieszkania lub pobytu (nie zameldowania). Numer telefonu ułatwi Urzędowi kontakt np. w przypadku konieczności uzupełnienia wniosku. Odbieranie korespondencji drogą elektroniczną i przesyłanie jej do Klientów tut. Ośrodka na podany adres elektroniczny na platformie e-PUAP, możliwe jest  tylko w  przypadku, gdy konto opatrzone jest bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.
 

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów na rok 2016

INFORMACJA OGÓLNA


OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODACH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU
KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DOŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO, INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE
OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, ART. 30B, ART. 30C, ART. 30E i ART. 30F USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991r. O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (DZ. U. z 2012r. POZ. 361, Z PÓŹN. ZM.)

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ
POWIERZCHNI W ROKU KALENDARZOWYM POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY
USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY ROZLICZAJĄCEGO SIĘ NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE O DOCHODZIE OSIĄGNIĘTYM W ROKU KALENDARZOWYM
POPRZEDZAJĄCYM OKRES, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZENIA
WYCHOWAWCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

W przypadku gdy wnioskodawca nie ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, należy uzupełnić tabelę B.

W części II należy złożyć podpis pod oświadczeniem dotyczącym ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, oraz wpisać numer konta bankowego, na które ma być realizowana wypłata (właścicielem lub współwłaścicielem konta  powinien być wnioskodawca lub współmałżonek).
 
Terminy
Wnioski można składać od dnia 1 kwietnia 2016r. Jeśli wniosek wpłynie do 01 lipca 2016r. świadczenia będą wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. W przypadku złożenia wniosku po 01.07.2016r. świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku a prawo ustalane jest na okres do 30.09.2017r.  W kolejnych latach prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres  od  1 października do 30 września następnego roku. W tym celu należy ponownie złożyć wniosek.  

INFORMACJA TELEFONICZNA w MOPS w Starachowicach:
41 274-71-92 wew. 227 lub 237

INFORMACJA TELEFONICZNA w URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM w Kielcach:
41 342-16-35  lub  41 342-12-05
 

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego