Świadczenia nienależnie pobrane - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia nienależnie pobrane

Świadczenia rodzinne

PROCEDURA POSTĘPOWANIA w przypadku ubiegania się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej lub świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
Osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego lub zaliczkę alimentacyjną może wystąpić o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty tych świadczeń.

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

Dokumenty od wnioskodawcy (strony)

1. Pisemny wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty (1 ulga w 1 wniosku)  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub zaliczki alimentacyjnej.

2. W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego osoba wnioskująca o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń składa w obecności pracownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych oświadczenie dotyczące sytuacji materialno-bytowej – spisane w karcie informacyjnej.

 
Informacje na temat opłat
Postępowanie nie podlega opłatom
 
Forma załatwienia
Decyzja administracyjna.
 
Przewidywany termin załatwienia
Do 30 dni od daty złożenia wniosku.
 
Informacje na temat trybu odwoławczego
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem  tut. organu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom.
 
Podstawa prawna

1. Art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 2015, poz. 114 z późn. zm.),

2. Art. 15 i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz.732, z późn. zm.),

3. Art. 23, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2015, poz. 859 z późn.zm),

4. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 163 z późn. zm),

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2015, poz. 1058).

 
Dostępność procedury

1. punkt informacji, wydawania i przyjmowania wniosków Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Majówka 21a, pok. nr 1, parter budynku, tel. 041 / 273-74-00 wew. 237, 219, 234

2. strona internetowa MOPS w Starachowicach w zakładce: świadczenia rodzinne

 
Pisemny wniosek należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych MOPS, ul. Majówka 21a, pok. nr 1, parter budynku
 
Uwagi
Umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty tych świadczeń,  zgodnie z kryterium dochodowym określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów, przysługuje:

a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 634,00 zł (netto),

b) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł (netto).

 
Powody udzielenia wsparcia z pomocy społecznej, które brane są pod uwagę przy ubieganiu się o ulgę w spłacie zobowiązania: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych zwłaszcza w rodzinach niepełnych, trudności w integracji cudzoziemców, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
 
W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wymagają dokumentu, potwierdzającego dane okoliczności, pracownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych może domagać się od osoby zobowiązanej przedłożenia takiego dokumentu.
 
W przypadku fałszywych zeznań lub dokumentów oraz w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego lub zaliczkę alimentacyjną, o zaistniałych w/w sytuacjach zostaną powiadomione organy ścigania.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego