Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach


Idź do treści

Regulamin rekrutacji

POKL > POKL 2010
REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO

§1

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

2. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Priorytet integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3. Okres realizacji projektu 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku.

4. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
MOPS- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
KIS- Klub Integracji Społecznej z siedzibą w MOPS
Projekt- projekt pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Kandydat-
osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie
Uczestnik- osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, wybrana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie
Kontrakt socjalny- pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy.
PUP- Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach.

5. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w KIS.

6. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 25 stycznia 2010 r. do końca lutego 2010 r.

7. Rekrutacji dokonywać będą pracownicy socjalni, pracownicy biura KIS i Koordynator projektu.


8. Na potrzeby rekrutacji zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która pracować będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz podsumuje jej wyniki w protokole.

9. MOPS planuje zrekrutować do udziału w projekcie 100 osób należących do grup:

 • 52 bezrobotnych tj. 40 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 15 długotrwale bezrobotnych kobiet,
 • 48 nieaktywnych zawodowo tj. 25 kobiet i 23 mężczyzn, w tym grupa: młodzieży zagrożeniem wykluczeniem społecznym- 18 osób tj 8 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 6 osób uczących się lub kształcących,
 • osób niepełnosprawnych – 20 osób, w tym 10 kobiet i 10 mężczyzn.

§2

Zasady rekrutacji/ warunki uczestnictwa

1. Kryteria uczestnictwa osób należących do poszczególnych grup:
I Grupa osób bezrobotnych

 • a) osoby bezrobotne muszą spełnić następujące warunki:zamieszkiwać na terenie miasta Starachowice;
 • korzystać z pomocy MOPS (w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także z usług);
 • znajdować się w przedziale wiekowym od 18-56 lat;
 • pozostawać w rejestrze PUP , a w przypadku osób długotrwale bezrobotnych
 • pozostawać w rejestrze PUP co najmniej 12 miesięcy przez okres ostatnich dwóch lat;
 • nie pobierać zasiłku dla bezrobotnych;
 • posiadać niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie)


* planuje się zakwalifikować do projektu 52 osoby bezrobotne, tj. 40 kobiet i 12 mężczyzn, w tym 15 kobiet długotrwale bezrobotnych.
II Grupa osób nieaktywnych zawodowo
b) młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym musi spełniać następujące warunki:

 • zamieszkiwać na terenie miasta Starachowice;
 • pochodzić z rodzin korzystających z pomocy MOPS (w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także z usług)
 • w przypadku osób uczących się posiadać zaświadczenie ze szkoły, a w przypadku osób nieuczących się złożyć oświadczenie o pozostawaniu poza zatrudnieniem;
 • mieścić się w przedziale wiekowym od 18-24 lat (wiek w chwili rozpoczęcia udziału

w projekcie);
posiadać niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie);

* planuje się zakwalifikować do projektu 18 osób młodych tj. 8 kobiet i 10 mężczyzn, w tym 6 osób uczących się i 12 nieuczących się i nie pozostających w zatrudnieniu;

c) osoby niepełnosprawne muszą spełniać następujące warunki:

 • zamieszkiwać na terenie miasta Starachowice;
 • korzystać z pomocy MOPS (w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także z usług;
 • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności


* planuje się zakwalifikować do projektu 20 osób niepełnosprawnych tj. 10 kobiet i 10
mężczyzn

d) pozostałe osoby z grupy nieaktywnych zawodowo muszą spełniać następujące warunki:

 • zamieszkiwać na terenie miasta Starachowice;
 • korzystać z pomocy MOPS (w formie pieniężnej lub niepieniężnej, w tym także z usług;
 • posiadać niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie);
 • nie pozostawać w zatrudnieniu;


e) osoby kontynuujące udział w projekcie w latach ubiegłych muszą spełniać dodatkowo następujące warunki:

 • znajdować się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej;
 • posiadać niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie;
 • pragną kontynuować lub podjąć naukę na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym
 • muszą odbyć dodatkowy kurs (uzupełniający) by zdobyć kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na poszukiwanie zatrudnienia
 • mieścić się w przedziale wiekowym od 18 do 45 lat


* planuje się zakwalifikować 10 osób kontynuujących projekt tj. 7 kobiet i 3 mężczyzn.

§3

Rekrutacja


1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od 25 stycznia 2010 roku do 28 lutego
2010 roku w siedzibie MOPS ul. Krywki 14 pokój 120; w przypadku nie zakwalifikowania
wymaganej liczby osób czas naboru zostanie wydłużony.

2. Informacje o naborze do projektu będą przekazywane przez pracowników socjalnych
w środowiskach, ogłoszone na stronie internetowej MOPS oraz ogłoszone na tablicy ogłoszeń.

3. Rekrutację przeprowadzą pracownicy socjalni i pracownicy biura KIS pod nadzorem
Koordynatora projektu.

4. Koordynator projektu przeprowadzi spotkania informacyjno- rekrutacyjne
z kandydatami do projektu.

5. Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura
projektu KIS lub do pracowników socjalnych.

6. Na podstawie zgromadzonych dokumentów rekrutacyjnych pracownicy biura
KIS sporządzą listę uczestników oraz listę rezerwową.

7. W przypadku rezygnacji rekrutowanych uczestników z udziału w projekcie, jego miejsce
zajmuje osoba z listy rezerwowej.
§4

Dokumentacja rekrutacyjna

1. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny
 • dokumenty poświadczające kwalifikowalność do projektu i przynależność do odpowiedniej grupy docelowej (np. zaświadczenie z PUP, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie ze szkoły, dowód osobisty, oświadczenia)
 • deklarację uczestnictwa w projekcie;
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


2. Pracownicy socjalni są zobowiązani do wypełnienia następującej dokumentacji:

 • wywiadów środowiskowych wraz z niezbędnymi dokumentami i oświadczeniami;
 • kontraktów socjalnych.


3. Pracownicy biura KIS przygotowują i sporządzają:

 • ogłoszenie informacyjne o rekrutacji;
 • formularz rekrutacyjny;
 • deklarację uczestnictwa;
 • oświadczenia uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • listę uczestników;
 • listę rezerwową;
 • formularz PEFS;
 • potwierdzenie dotyczące przekazania uczestnikowi informacji o dacie rozpoczęcia udziału w pierwszym działaniu organizowanym w ramach projektu.


4. Informatyk zobowiązany jest do zamieszczenia na stronie internetowej informacji o projekcie oraz rekrutacji, a także przygotowania oświadczeń osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu o zachowaniu tajemnicy dot. danych osobowych. Ponadto zobowiązany jest do prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym.
5. Koordynator projektu m.in. organizuje i przeprowadza spotkania informacyjno- rekrutacyjne z kandydatami do projektu oraz nadzoruje sporządzanie dokumentów i list uczestników.

§5

Prawa i obowiązki uczestnika projektu


1. Każdy uczestnik ma prawo do:

 • zgłaszania uwag i oceny realizowanych form wsparcia, którymi został objęty;
 • otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dot. projektu;
 • otrzymania pomocy ze stront pracowników projektu;


2. Uczestnik projektu zobowiązuje się do:

 • zapoznania się z niniejszym regulaminem;
 • złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych;
 • uczestnictwa w spotkaniach informacyjno- rekrutacyjnych;
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, kursach, pracach realizowanych w ramach projektu- frekwencja na zajęciach w 80%;
 • usprawiedliwienia wszystkich nieobecności tj. dostarczenie zaświadczenia od lekarza w przypadku choroby lub złożenia wyjaśnienia na piśmie w przypadku różnych zdarzeń losowych;
 • w przypadku braku usprawiedliwienia MOPS zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestnika z dalszego udziału w projekcie;
 • w przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w projekcie złożenie pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny;
 • podpisywania listy obecności;
 • informowania pracowników projektu o wszystkich zaistniałych zdarzeniach mogących i mających wpływ na jego uczestnictwo w projekcie.


§6

Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2010 roku i obowiązuje na czas trwania projektu.
2. MOPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia dodatkowych postanowień.
3. O sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie ostatecznie decyduje Koordynator projektu i Dyrektor MOPS.

Strona główna | Ogłoszenia | Przetargi | O ośrodku | Świadczenia rodzinne | Dział Dodatków Mieszkaniowych | ŚDS | Noclegownia | POKL | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego