Regulamin POKL w 2012 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin POKL w 2012 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2012
Logotypy POKL

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNICZEK/UCZESTNIKÓW
DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO
W ROKU 2012

§1

Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie systemowym pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach
KIS - Klub Integracji Społecznej z siedzibą w MOPS
Projekt - projekt pn. „Klub Integracji Społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Kandydat - osoba ubiegająca się o uczestnictwo w projekcie na podstawie zasad ujętych w niniejszym Regulaminie
Uczestnik - osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, wybrana zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie

3. Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez umożliwienie im dostępu do aktywnych form integracji społecznej realizowanych w KIS.

4. Rekrutacja odbywać się będzie w terminie od 9 stycznia 2012 r. do 20 stycznia 2012 r.

5. MOPS planuje zrekrutować do udziału w projekcie 90 osób należących do grupy:
bezrobotnych- 90 osób tj. 50 kobiet i 40 mężczyzn, w tym długotrwale bezrobotnych 25 kobiet i 15 mężczyzn.

§2

Zasady rekrutacji/ warunki uczestnictwa

1. Kryteria uczestnictwa osób należących do grupy osób bezrobotnych:

a) osoby bezrobotne muszą spełnić następujące warunki:

 • zamieszkiwać na terenie miasta Starachowice;

 • korzystać z pomocy MOPS w Starachowicach;

 • pozostawanie w wieku aktywności zawodowej;

 • pozostawać poza zatrudnieniem;

 • pozostawać w rejestrze PUP w Starachowicach;

 • posiadać niskie wykształcenie (podstawowe, zawodowe, średnie).


§3

Rekrutacja


1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od 9 stycznia 2012 roku do 20 stycznia 2012 roku w siedzibie MOPS ul. Krywki 14 pokój 14; w przypadku nie zakwalifikowania wymaganej liczby osób czas naboru zostanie wydłużony.

2.
Informacje o naborze do projektu będą przekazywane przez pracowników socjalnych
w środowiskach, ogłoszone na stronie internetowej MOPS oraz ogłoszone na tablicy ogłoszeń.

3.
Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura projektu w KIS lub do pracowników socjalnych.

4.
Osoby chętne do udziału w projekcie powinny na etapie rekrutacji wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

 • formularz rekrutacyjny

 • zaświadczenie z PUP lub oświadczenie kandydata/kandydatki o pozostawaniu poza zatrudnieniem


5. Pracownicy biura projektu przeprowadzą spotkania informacyjno-rekrutacyjne z kandydatami do projektu przedstawiając im pełną informację o projekcie i warunkach uczestnictwa w nim.

6.
Powołana do celów rekrutacji Komisja Rekrutacyjna zakwalifikuje do projektu 90 osób, zgodnie z regulaminem.

7.
W przypadku zgłoszenia się do udziału w projekcie większej liczby kandydatów niż planowana, zostaną wprowadzone dodatkowe kryteria tj. wiek 18-56 lat, niskie wykształcenie, opinia pracownika socjalnego.

8. Na podstawie zgromadzonych dokumentów rekrutacyjnych i opinii pracownika socjalnego zostanie sporządzona lista uczestników i uczestniczek oraz lista rezerwowa.

9. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie o tym fakcie poinformowana drogą telefoniczną.

10.
Pracownicy socjalni sporządzą wywiady środowiskowe z uczestnikami projektu, a następnie przygotują kontrakty socjalne.

11.
W przypadku rezygnacji uczestników z udziału w projekcie, ich miejsca zajmują osoby z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji kandydatów znajdujących się na liście rezerwowej z udziału w projekcie, pracownicy socjalni będą zgłaszać nowe kandydatury do projektu spełniające warunki uczestnictwa w nim.

§4

Prawa i obowiązki uczestnika projektu


1.
Każdy uczestnik ma prawo do:

 • otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dot. projektu

 • otrzymania pomocy ze strony pracowników projektu


2.
 Uczestnik zobowiązuje się do:

 • zapoznania się z niniejszym Regulaminem

 • złożenia wszystkich dokumentów rekrutacyjnych

 • w przypadku rezygnacji lub przerwania udziału w projekcie złożenie pisemnego oświadczenia ze wskazaniem przyczyny.


§5

Postanowienia końcowe


1.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 stycznia 2012 roku i obowiązuje na czas trwania projektu.

2.
MOPS zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do regulaminu lub ujęcia dodatkowych postanowień.

3.
O sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostatecznie decyduje Koordynator projektu i Dyrektor MOPS.


     Logotypy MOPS i ŚBRR
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego