Regulamin naboru na wolne stanowiska - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Regulamin naboru na wolne stanowiska

O ośrodku

REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE
W TYM KIEROWNICZE STANOWISKA URZĘDNICZE
W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH

Rozdział I
Postanowienie ogólne

1. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudnienia na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.
2. Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników MOPS w Starachowicach na podstawie umowy o pracę, z wyłączeniem stanowisk pomocniczych.
3. Postanowień niniejszego regulaminu nie stosuje się w przypadku:
a) przeniesienia pracownika na inne stanowisko urzędnicze w MOPS w Starachowicach lub zmian organizacyjnych oraz awansu wewnętrznego;
b) przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego w innej jednostce organizacyjnej na podstawie porozumienia pracodawców;
c) zatrudnienia pracownika na czas usprawiedliwionej nieobecności urzędnika w pracy.

Rozdział II
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowiska urzędnicze
§ 1
1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje Dyrektor MOPS z własnej inicjatywy lub w oparciu o informacje przekazane przez kierownika komórki organizacyjnej ( działu, referatu) o wakującym stanowisku.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 powinna być przekazana w formie pisemnej z miesięcznym wyprzedzeniem, pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu danej komórki organizacyjnej.
3. Kierownik komórki organizacyjnej zobligowany jest do przedłożenia do akceptacji Dyrektorowi MOPS wniosku o przyjęcie nowego pracownika z opisem stanowiska na wakujące miejsce pracy.
4. Opis stanowiska pracy, o którym mowa w pkt. 3 powinien zawierać:
a) dokładne określenie celów i zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy oraz obowiązków wynikających z tego tytułu;
b) określenie szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji, umiejętności i predyspozycji wobec osób, które je zajmują;
c) określenie uprawnień służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia;
d) określenie odpowiedzialności;
e) inne wyznaczniki określające indywidualny charakter danego stanowiska pracy.
5. Podstawę rozpoczęcia procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze stanowi wniosek zaakceptowany przez Dyrektora MOPS w Starachowicach.

Rozdział III
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej
§ 2
1. Komisja Rekrutacyjna, zwana dalej „Komisją” powoływana jest każdorazowo Zarządzeniem Dyrektora MOPS w Starachowicach i składa się z 3-5 członków.
2. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko pracy.
3. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

Rozdział IV
Etapy naboru
§ 3
1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.
2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.
3. Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.
4. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.
5. Selekcja końcowa kandydatów – pisemny test i rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna.
6. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.
7. Podjęcie decyzji o zatrudnieniu i podpisanie umowy o pracę.
8. Ogłoszenie wyników naboru.

Rozdział V
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
§ 4
1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS w Starachowicach.
2. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
a) nazwę i adres jednostki;
b) określenie stanowiska urzędniczego oraz nazwę komórki organizacyjnej;
c) datę ogłoszenia naboru;
d) ilość wolnych etatów;
e) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są konieczne (obligatoryjne), a które dodatkowe (pożądane);
f) wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym;
g) informacje o warunkach pracy na danym stanowisku;
h) informacje o wymaganych dokumentach;
i) określenie terminu i miejsca składania dokumentów;
j) informacje dodatkowe i uwagi,
k) informację, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
3. Ogłoszenie powinno się znajdować na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń przez okres 10 dni kalendarzowych od dnia opublikowania tego ogłoszenia.
4. Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział VI
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych
§ 5
1. Na dokumenty aplikacyjne składają się :
a) list motywacyjny;
b) życiorys – curriculum vitae;
c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
2. Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów aplikacyjnych zamieszczany jest w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze.
3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.
4. Dokumenty aplikacyjne nie będą przyjmowane drogą elektroniczną.
5. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.

Rozdział VII
Wstępna selekcja kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych
§ 6
1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów lub złożonymi osobiście w siedzibie MOPS w Starachowicach.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wybranym stanowisku urzędniczym w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów
§ 7
1. Na selekcję końcową składają się:
a) pisemny test kwalifikacyjny i rozmowa kwalifikacyjna lub
b) rozmowa kwalifikacyjna
2. Decyzję o wyborze formy rekrutacji podejmuje każdorazowo Dyrektor MOPS.
3. Kandydaci zakwalifikowani do testu lub rozmowy zostaną poinformowani drogą telefoniczną.

Rozdział IX
Test kwalifikacyjny
§ 8
1. Celem pisemnego testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.
2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednią skalę punktową.

3. Rozdział X
Rozmowa kwalifikacyjna
§ 9
1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
a) predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach;
b) posiadaną wiedzę na temat zagadnień z zakresu pomocy społecznej oraz funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach;
c) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;
d) cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji zadaje po jednym pytaniu kandydatom i dokonuje oceny w skali od 0 do 10.

Rozdział XI
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
§ 10
1. Po zakończeniu procedury naboru sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
a) nazwę jednostki;
b) datę sporządzenia;
c) określenie stanowiska urzędniczego, na które był przeprowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów, uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
d) liczba przesłanych aplikacji;
e) liczbę nadesłanych aplikacji spełniających wymagania formalne;
f) skład komisji przeprowadzającej nabór;
g) informacje o zastosowanych metodach i technikach naboru;
h) uzasadnienie danego naboru.
3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Rozdział XII
Ogłoszenie wyników naboru
§ 11
1. Po przeprowadzonej selekcji końcowej Komisja wybiera kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów z lub pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej lub rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.

§ 12
1. Informację o wynikach upowszechnia się niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1 zawiera:
a) nazwę i adres jednostki;
b) określenie stanowiska urzędniczego;
c) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
d) uzasadnienie dokonanego naboru albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru na stanowisko.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń MOPS w Starachowicach przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy pkt. 1 -3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór ogłoszenia stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Rozdział XIII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 13
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą w MOPS Starachowice.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 26/2016
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
z dnia 13.07.2016 r.
 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach  

Zarządzenie Nr 28 / 2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach
z dnia 03.06.2019r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia 26/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach z dnia 13.07.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne
stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego