Praca socjalna - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Praca socjalna

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest:
 1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
 2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.

Kontrakt socjalny
W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego). Zawarcie kontraktu socjalnego ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny, która znalazła się w trudnej sytuacji życiowej, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów osoby/rodziny/środowiska lokalnego.

Okres, na jaki zawierany jest kontrakt socjalny dostosowywany jest z jednej strony do sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się osoba zawierająca kontrakt, a z drugiej – do form wsparcia, zaproponowanych przez Ośrodek.

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach wyodrębniono 5 zespołów do pracy z podopiecznymi w zależności od rodzaju (dominującego) problemu występującego w rodzinie.

Zespół Do Pracy z Rodziną.
Pokój nr 109, 110 – I piętro, tel. 41 274-57-57

1. Praca socjalna:
Praca socjalna z rodziną dotkniętą problemem przemocy w rodzinie ukierunkowana na zatrzymanie przemocy polega na:
 • podejmowaniu interdyscyplinarnej współpracy poprzez wspólne wizyty w środowisku, gdzie jest przemoc domowa lub w środowiskach zagrożonych przemocą (wizyty pracownika socjalnego z dzielnicowym, pedagogiem czy kuratorem,
 • opracowywaniu planu pomocy i planu bezpieczeństwa w sytuacjach przemocy i zagrożenia,
 • diagnozowaniu sytuacji w rodzinach dotkniętych przemocą domową lub zagrożonych przemocą (informacje dotyczące form przemocy, jej rozmiaru i częstotliwości występowania),
 • budowaniu sieci wsparcia, nawiązywanie kontaktów i współpracy z członkami rodziny, i sąsiadami, środowiskiem lokalnym,
 • przedstawieniu informacji o wszystkich możliwych formach pomocy i instytucjach świadczących pomoc,
 • udzielaniu pomocy osobom doświadczających przemocy poprzez kierowanie do uczestnictwa w grupach wsparcia,
 • rozpowszechnianiu informacji oraz motywowaniu osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie oraz stosujących przemoc do udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
 • przekazywaniu informacji o prawach osoby doznającej przemocy w rodzinie,
 • wzmacnianiu postaw sprzyjających zatrzymaniu przemocy, motywowaniu do dokonywania zmian,
 • kierowaniu do placówek medycznych w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i rodzajach uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie,
 • towarzyszeniu osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w dotarciu do KPP celem złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • kierowanie osób doświadczających przemocy np. (w stanach depresyjnych) na konsultacje do lekarza psychiatry,
 • kierowaniu sprawców przemocy na indywidualne konsultacje do specjalisty do pracy ze sprawcami przemocy,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie
 • podejmowaniu działań w rodzinach zagrożonych przemocą domową,
 • udzielaniu pomocy nastawionej na likwidację potencjalnych przyczyn występowania przemocy w rodzinie,
 • podejmowaniu stosownych działań na wniosek Prokuratury Rejonowej celem zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

Praca socjalna a z rodzinami z problemem alkoholowym polega na:
 • prowadzeniu rozmów uświadamiających problem choroby alkoholowej, współuzależnienia,
 • współpracy z GKRPA oraz innymi placówkami lecznictwa odwykowego na terenie gminy zajmującymi się problemem uzależnienia,
 • kierowaniu wniosków do GKRPA o leczenie odwykowe,
 • informowaniu o możliwościach podjęcia leczenia odwykowego,
 • motywowaniu do podjęcia leczenia odwykowego,

Praca socjalna z rodzinami niepełnymi, wielodzietnymi, niewydolnymi wychowawczo polega na:
 • podnoszeniu kompetencji wychowawczych rodziców poprzez działania edukacyjne wskazujące na wykorzystywanie odpowiednich metod wychowawczych, wsparcie asystenta rodziny,
 • zebraniu informacji na temat trudności wychowawczych i rozumienia potrzeb dzieci,
 • kierowaniu na konsultacje psychologiczne,
 • informowaniu o placówkach udzielających pomocy dzieciom sprawiającym trudności wychowawcze,
 • kierowaniu dzieci do świetlic środowiskowych na terenie miasta,
 • współpracy z pedagogami, kuratorami oraz wspólne wizyty w miejscu zamieszkania
 • współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • częstych kontaktach z rodzinami zagrożonymi przemocą, niewydolnymi wychowawczo i udzielanie poradnictwa w bieżących sprawach,
 • motywowaniu do nawiązywania kontaktów ze specjalistami, którzy udzielają pomocy w konkretnych trudnościach
 • udzielaniu poradnictwa socjalnego
 • monitorowanie sytuacji przez pracownika socjalnego.

2. Działania zespołu do pracy z rodziną:
 • realizowanie procedury Niebieskiej Karty,
 • realizowanie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 • tworzeniu programów przeciwdziałających problemowi przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie Punktu Interwencji Kryzysowej czynnego w godz. 7.00 -17.00,
 • prowadzenie poradnictwa socjalnego w Punkcie Interwencji Kryzysowej ,
 • prowadzenie poradnictwa telefonicznego w godzinach pracy PIK,
 • sporządzanie opinii do Sądu o kandydatach na rodzinę zastępczą,
 • udział w posiedzeniach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dotyczących okresowej oceny dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • sporządzanie opinii o funkcjonowaniu rodziców biologicznych , w sytuacjach dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej,
 • udział w sprawach sądowych oraz przesłuchaniach na Komendzie Powiatowej Policji,
 • udział w spotkaniach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grupach roboczych, w związku z procedurą Niebieskiej Karty,
 • prowadzenie dokumentacji Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dokumentacji grup roboczych,
 • podejmowanie interwencji w miejscu zamieszkania w sytuacjach przemocy domowej , zagrożeń , zaniedbań ,
 • przeprowadzanie wywiadów celem objęcia wsparciem asystenta rodziny , ścisła współpraca z asystentami rodziny,
 • kierowanie wniosków do Sądu o wgląd w sytuację dzieci,
 • przeprowadzanie wywiadów do udziału w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu Senior-Wigor,
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
 • przeprowadzanie wywiadów zleconych przez Dział Dodatków Mieszkaniowych,
 • przeprowadzanie wywiadów zleconych przez Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (kontrola świadczenia wychowawczego, tzw. Program Rodzina 500 +, sprawowanej opieki nad osobą niepełnosprawną).

Zespół Terenowej Pracy Socjalnej
Pokój nr 12,13,14 – parter budynku oraz pokój nr 108, 111– I piętro, tel. 41 274-71-92 wew. 242,210,215,236,217

Podstawowe zadania:
 • rozpoznawanie i diagnozowanie środowisk osób/rodzin w oparciu o przeprowadzone wywiady środowiskowe;
 • informowanie klientów o możliwościach udzielania pomocy i współpracy w zakresie pomagania w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych;
 • informowania o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej oraz o instytucjach niezbędnych w rozwiązywaniu problemów klientów;
 • reprezentowanie w razie konieczności interesów klientów w urzędach i instytucjach;
 • współpraca z innymi instytucjami, urzędami w zakresie pomocy podopiecznym w przezwyciężaniu trudności życiowych;
 • pomoc prawna przy współpracy z prawnikiem w zakresie rozwiązywania problemów rodziny;
 • kierowanie klientów do specjalistów w punkcie konsultacyjnym MOPS, oraz do specjalistów działających w organizacjach pozarządowych;
 • kierowanie osób/rodzin do instytucji, urzędów, placówek w zależności od potrzeby celem rozwiązywania problemów (m.in. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, GKRPA, PUP, pedagog, lekarz, PZP, Sąd, Parafie, Placówki Oświatowe, Stowarzyszenia, KPP, ZUS, Dział Dodatków Mieszkaniowych, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, UM);
 • pomoc klientom w zależności od potrzeb w wypełnianiu druków, pisaniu podań o pracę, pozwów o alimenty;
 • kierowanie i motywowanie klientów do podjęcia leczenia odwykowego;
 • aktywizacja zawodowa klientów poprzez uczestnictwo w projekcie systemowym Klub Integracji Społecznej;
 • monitorowanie jakości życia podopiecznych;
 • motywowanie do zmian z postawy biernej na aktywną;
 • udzielanie szeroko rozumianego wsparcia;
 • prowadzenie dokumentacji z pracy z osobami/rodzinami;
 • uczestnictwo w grupach roboczych działających przy Zespołach Interdyscyplinarnych.
 • informowanie osób posiadających stopnie niepełnosprawności o możliwościach uzyskania zatrudnienia w zakładach przyjmujących osoby niepełnosprawne;
 • informowanie wyżej wymienionych osób o uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej oraz o instytucjach zajmujących się pomocą niepełnosprawnym i chorym;
 • przyznawanie zasiłków stałych
 • prowadzenie bazy danych o podmiotach zajmujących się osobami uzależnionymi i chorymi psychicznie,
 • pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i nawiązanie kontaktu z grupami wsparcia, motywowanie do życia w trzeźwości,
 • monitorowanie jakości życia osób uzależnionych i chorych psychicznie,
 • informowanie osób o prawach i uprawnieniach wynikających z systemu pomocy społecznej oraz o instytucjach zajmujących się pomocą uzależnionym, współuzależnionym i osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie dokumentacji z pracy z osobą uzależnioną i jego rodziną oraz z zaburzeniami psychicznymi, opracowanie planu pomocy,
 • interweniowanie w sytuacjach kryzysowych,
 • uczestnictwo w grupach roboczych działających przy Zespołach Interdyscyplinarnych,
 • Wyszukiwanie ofert pracy z bazy internetowej i przekazywanie osobom bezrobotnym w celu nawiązania kontaktu z pracodawcami.
 • Współpraca z Klubem Integracji Społecznej w celu aktywizacji zawodowej klientów poprzez szkolenia i udział w kursach zawodowych
 • Rekrutacja osób chętnych do odbycia kursów zawodowych oraz do udziału w projektach innych instytucji szkolących na terenie miasta (Zarpot, Akademia Przedsiębiorczości, ZDZ).
 • Zawierania kontraktów socjalnych w celu zmotywowania klientów do poszukiwania pracy.
 • Monitorowanie na bieżąco pojawiających się na stronach internetowych nowych ofert pracy dla beneficjentów
 • Pomoc w pisaniu CV oraz pism motywacyjnych
 • Praca z klientem w celu właściwego przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.
 • Diagnozowanie klientów korzystających z pomocy pod względem takich czynników jak:
  • bierna postawa do poszukiwania pracy,
  • niskie wykształcenie
  • wiek powyżej 45 lat,
  • brak umiejętności (np. obsługa komputera),
  • nieznajomość języków obcych,
  • brak doświadczenia zawodowego,
  • nieumiejętność dotarcia do informacji (np. o wolnych miejscach pracy),
  • niskie umiejętności interpersonalne,
  • niski poziom dostosowywania się do warunków życia i mobilności,
  • wcześniejsze doświadczenia związane z brakiem zatrudnienia
  • gorszy stan zdrowia, ale nieuniemożliwiający podjęcie zatrudnienia,
  • bycie uzależnionym (szczególnie od alkoholu i innych środków psychoaktywnych),
  • traktowanie priorytetowo opieki nad dziećmi lub rodzicami.
  • ograniczenia wynikające z niezaradności i wieloletniego bezrobocia klienta.

Zespół ds. Osób Bezdomnych 
Pokój nr 11- parter budynku, tel. 41 274-71-92 wew. 212

Praca socjalna z bezdomnymi podejmowana przez pracownika socjalnego przy współudziale klienta, zmierzająca do uzyskania mieszkania i powrotu do środowiska oraz rozwiązania innych problemów towarzyszących często bezdomności na przykład problemów uzależnienia, bezrobocia, niepełnosprawności.

Pracownik socjalny wspólnie z klientem opracowuje program wychodzenia z bezdomności – kontrakt socjalny, w którym obydwie strony zobowiązują się do podjęcia działań mających na celu rozwiązywanie określonych problemów.
Program zapewnia wsparcie w procesie wychodzenia z bezdomności, polegające na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (zgodnie z art.49 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).

W ramach pracy socjalnej oferowana jest w szczególności pomoc w zakresie:
 • wypełnienia i uzasadnienia wniosku o przydział mieszkania z zasobów Urzędu Miasta Starachowice oraz wysyłanie podobnych wniosków do gmin właściwych Bezdomnego,
 • redagowania pism o przyspieszenie przydziału mieszkania,
 • porad prawnych i psychologicznych,
 • kontaktów z Urzędem Miasta w sprawie przydziału mieszkania w przypadku osób niepełnosprawnych,
 • kompletowania dokumentacji w celu uzyskania renty, emerytury i innych świadczeń poza świadczeniami pomocy społecznej,
 • kierowania na odpowiednie programy dla osób z problemem alkoholowym,
 • załatwianiu miejsc w ośrodkach odwykowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ośrodkach detoksykacji dla narkomanów,
 • konsultacji z lekarzami przychodni, szpitali i pogotowia ratunkowego w sprawach stanu zdrowia petentów,
 • uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
 • współpracy z innymi ośrodkami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi w celu wyjaśnienia i poprawy sytuacji klientów.

Zespół ds. Pomocy Instytucjonalnej
Pokój nr 113 I piętro, tel. 41 274 71 92 wew. 235


Zgodnie z art. 54 ust.1 ustawy o pomocy społecznej „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenie w domu pomocy społecznej”. Należy jednak pamiętać, iż umieszczenie osoby w domu pomocy społecznej jest ostatecznością i powinno być poprzedzone oceną możliwości udzielania pomocy osobie potrzebującej w miejscu jej zamieszkania oraz zbadaniem jej sytuacji rodzinnej. Skierowanie do domu pomocy społecznej wymaga oceny stanu zdrowia oraz uprzedniego ustalenia zakresu możliwości korzystania przez dana osobę z pomocy środowiskowej w szczególności zaś zbadania możliwości zorganizowania usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Ośrodek ma obowiązek kierowania osoby do domu pomocy społecznej zlokalizowanego najbliżej miejsca zamieszkania osoby, jednak zgodnie z typem domu zaznaczonym na zaświadczeniu lekarskim.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:
 • wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej, podpisany przez osobę zainteresowaną. W razie gdy osoba jest ubezwłasnowolniona podpisany przez opiekuna prawnego. Lecz wymagana jest także zgoda sądu na złożenie przez opiekuna prawnego wniosku o DPS,
 • dowód osobisty,
 • kserokopia decyzji o otrzymywanej rencie lub emeryturze (oryginał do wglądu),
 • zaświadczenia o dochodach z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stanie zdrowia,
 • inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Dokumenty uzyskane w toku postępowania:
 • kwestionariusz wywiadu środowiskowego,
 • pisemna zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego,
 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • oświadczenie o uzyskaniu (lub braku) jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Odpłatność
Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.
Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
  • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
  • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Na podstawie zgromadzonych dokumentów Ośrodek podejmuje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania osoby do domu pomocy społecznej. Osoba zakwalifikowana zostaje przyjęta do DPS. Wraz z przyjęciem nowego mieszkańca, dostarczany jest komplet dokumentów, z którym zapoznają się wszystkie zainteresowane osoby. Jest to nieoceniona pomoc w rozpoznaniu potrzeb pensjonariusza, pozwalająca na zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy oraz zaplanowaniu form opieki i terapii.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego