Pomoc rzeczowa - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomoc rzeczowa

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach może udzielić osobie potrzebującej pomocy w formie rzeczowej. Jest to pomoc doraźna i okresowa w postaci :
  • niezbędnego ubrania, bielizny i obuwia odpowiedniego do  indywidualnych potrzeb osoby i pory roku
  • jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

Pomoc w formie posiłku realizowana jest poprzez zakup przez OPS, na rzecz podopiecznych, gorącego posiłku dla:
  • dzieci i młodzieży – posiłki opłacane przez OPS i wydawane w przedszkolach i szkolnych stołówkach
  • dorosłych: posiłki przygotowywane i wydawane w Stołówce Caritas przy  ul. Kościelnej 12

Pomoc w formie jednego gorącego posiłku dziennie może być przyznana bezpłatnie osobie, której dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, a w przypadku dzieci w szkole, gdy na dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przyznanie pomocy w formie posiłku następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.
Organizacje realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że dochód osób zakwalifikowanych do uzyskania tej formy pomocy nie może przekraczać 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 056,00 zł na osobę w rodzinie.

Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Majówka 21a – w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.

Pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa wydają:
  • Stowarzyszenie „ROMI” ul. Radomska 72
  • Kościół Armii Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej ul. Sportowa 5
W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
 – dla osób i rodzin wytypowanych przez pracowników MOPS żywność będzie wydawana
w budynku przy Szpitalu 

w godz. 10:00 -14:00
29.02.2020r. – sobota
02.03.2020r. – poniedziałek
03.03.2020r. – wtorek
07.03.2020r. – sobota
21022020DC
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego