Punkt Interwencji Kryzysowej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Punkt Interwencji Kryzysowej

Tabliczka informacyjna Punktu Interwencji Kryzysowej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach prowadzi Punkt Interwencji Kryzysowej, oferujący pomoc, wsparcie i poradnictwo dla osób doznających przemocy.
masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
W Punkcie Interwencji Kryzysowej przyjmują:
Terapeuta uzależnień – wtorek godz. 15.00-17.00
Prawnik – środa godz. 15.00 – 17.00
Psycholog – piątek godz. 15.00 – 17.00
Specjaliści pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z osobami doznającymi przemocy 
– codziennie godz. 7.00 – 17.00

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny jest codziennie w godzinach 7.00- 17.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, I piętro, pokój nr 110

tel. 41 274- 57-57 kom. 533 0 533 22
e-mail: pik@mops.starachowice.pl


W MOPS prowadzone są też oddziaływania korekcyjno – edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Spotkania indywidualne prowadzone są przez specjalistów pracy socjalnej z uprawnieniami do pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Oddziaływania kierowane są do:
 1. Osób pełnoletnich stosujących przemoc w rodzinie
  • Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując do uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym.
  • Innych osób, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do o uczestnictwie w programie.
  • Osoby kierowane przez Policję i inne instytucje w wyniku procedury Niebieskiej Karty.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej działa Gminny Zespół Interdyscyplinarny, Przewodniczącym Zespołu jest Zastępca Dyrektora a jego Zastępcą przedstawiciel Stowarzyszenia “Przystań”.

W składzie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego są przedstawiciele instytucji z terenu miasta, zajmujących się m. in. problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie z:
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach,
 • Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego,
 • Sądu Rejonowego,
 • Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie „Przystań”,
 • Stowarzyszenia Nauczycieli „ Zdrowa Szkoła”,
 • Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz specjalistów w danym zakresie, w szczególności poprzez:
 1. Ocenę indywidualną sytuacji osoby, rodziny, grup lub środowisk znajdujących się w sytuacji kryzysowej.
 2. Udzielenie pomocy, w tym poradnictwa socjalnego, prawnego, psychologicznego osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
 3. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie.
 4. Udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie.
 5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty”.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego