Ogłoszenia - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referent ds. kadr i szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
I N F O R M A C J A
dotycząca świadczenia „Dobry Start 300+”


Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. upływa termin na złożenie wniosku o świadczenie DOBRY START 300+.

świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w kwocie 300,00 zł jednorazowo:
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przypominamy że wnioski, można składać drogą elektroniczną poprzez platformę teleinformatyczną E-Puap, lub za pośrednictwem banków, lub osobiście w siedzibie Ośrodka tj. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Majówka 21a pok. 1, w godzinach pracy Urzędu tj. od pn - pt: od godz. 08.00 do 15.00.Informacje nt. nieodpłatnej pomocy
prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2030) powiaty realizują zadania w
zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) jest świadczona dla:

 • osób fizycznych, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji lub zaświadczenia,)

 • osób które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),

 • kombatantów, weteranów i osób represjonowanych (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),

 • osób które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),

 • osób które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),

 • kobiet w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),

 • osób które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub,

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowoadmionistracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200  TARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
 • nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE 
– PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE - porad udzielają adwokaci.
XVI ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

„RODZINA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” – MAJ 2018 ROK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC
NA DNI OTWARTE

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 1. Konsultacje z psychologiem dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną – termin 15, 22 i 29 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 2. Konsultacje z pedagogiem dla rodziców z problemami wychowawczymi – termin 17 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 3. Konsultacje z asystentem osoby niepełnosprawnej dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, rucho-wą, sprzężoną – termin 23 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 4. Warsztat-pogadanka pedagoga dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera – termin 21 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 5. Konsultacje z rehabilitantem „Zdrowy kręgosłup”- termin 24 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 6. Konsultacje z logopedą dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – termin 30 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.

Dział Usług Specjalistycznych, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 71 92 wew. 243, pokój nr 9 (parter).

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
 1. Konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie – termin 21 i 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 2. Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie – termin 21 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 3. Konsultacje terapeuty uzależnień – termin 22 i 29 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 4. Konsultacje psychologiczne – termin 18 i 25 maja w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 5. Dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – termin 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 6. Dyżur dzielnicowego – termin 23 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 7. Dyżur asystentów rodziny – termin 17 i 24 maj w godzinach 8:00-10:00, pokój nr 110.

Dział Pomocy Środowiskowej, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 57 57, pokój 110 (I piętro).
Teleopieka w Starachowicach

Od 1 maja 2018 r. w Starachowicach realizowany jest projekt pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Od 14 maja prowadzona będzie rekrutacja dla 130 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci nieodpłatną teleopieką medyczną. Ponadto działaniami projektu objęci zostaną opiekunowie, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób niesamodzielnych.

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu (17 m-cy) użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. (41) 34-35-091 lub 690-553-187.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób niesamodzielnych chcących wziąć udział w projekcie.

Plakat - Teleopieka
Infolinia - Teleopieka
Dyrektor MOPS w Starachowicach z beneficjentami świadczenia wychowawczego


W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się konferencja pn "Dwa lata z Programem Rodzina 500+ w województwie świętokrzyskim", podczas której zostały podsumowane dwa lata  funkcjonowania Programu na terenie ziemi świętokrzyskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej a także beneficjenci świadczenia wychowawczego. 
Plakat - CIS
Plakat - CIS
Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2017r. zorganizował dla 30-u rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i osobom starszym – podopiecznych Ośrodka, paczki z artykułami żywnościowymi. Pomoc została dostarczona do miejsca zamieszkania podopiecznych przez pracowników wraz z życzeniami świątecznymi od Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka oraz pracowników MOPS w Starachowicach.

Tak jak co roku, również i w tym okresie paczka z artykułami spożywczymi oraz opłatkiem została przekazana na ręce osób bezdomnych przebywających w Noclegowni dla Mężczyzn w Starachowicach, przy ul. Szkolnej 14. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tytko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Życzymy dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony społeczności lokalnych. Życzymy także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Informacja w sprawie zmiany rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 listopada 2017r. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

Od dnia 01 listopada 2017r. obowiązują następujące rachunki bankowe:
 • 60 1020 2629 0000 9702 0362 0614 rachunek bieżący (podstawowy)
 • 70 1020 2629 0000 9302 0362 0630 rachunek dochodowy
 • 15 1020 2629 0000 9702 0362 0648 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • 68 1020 2629 0000 9902 0362 0663 rachunek depozytowy
 • 73 1020 2629 0000 9702 0362 0671 rachunek dochodowy z zakresu administracji rządowej
 • 21 1020 2629 0000 9002 0362 0689 projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”
 • 23 1020 2629 0000 9902 0362 0697 projekt „Asystent Aktywności”
Papierowa dokumentacjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w związku z licznymi zapytaniami świadczeniobiorców dotyczącymi terminarza wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych na miesiąc październik 2017r. informuje.

W miesiącu sierpniu do tut. Ośrodka wpłynęło drogą pocztową i elektroniczną oraz zostało złożonych osobiście przez świadczeniobiorców – 2 046 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), 999 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 313 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – razem 3 358 wniosków. Kumulacja składanych wniosków nastąpiła w związku ze zbiegiem rozpoczęcia równocześnie 3-ech okresów zasiłkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku”. Analogicznie wygląda sposób rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada”.

Pragniemy zapewnić, iż wszystkie wnioski złożone z kompletem dokumentów do 31.08.2017r. zostaną rozpatrzone i w efekcie wydane decyzje. Wypada jednak zauważyć związku z tak ogromną ilością wniosków nie jest możliwe rozpatrzenie ich w takim terminie, który zapewniał dotychczasowe realizowanie wszystkich świadczeń na wskazane konta bankowe w jednym dniu, np. 18.10.2017r. Zapewniamy równocześnie, że realizacja wypłat świadczeń na konta bankowe w jednym wyznaczonym dniu dla wszystkich świadczeniobiorców zostanie przywrócona w najkrótszym możliwym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Produkty żywnościoweProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że osoby, których dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 028,00 zł na osobę w rodzinie, do końca listopada 2017r. mogą jeszcze zgłaszać się do MOPS w Starachowicach w celu uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które nie korzystały ze wsparcia Ośrodka zgłaszając się powinny udokumentować swoją sytuację materialną zaświadczeniami określającymi dochód z ostatniego miesiąca (netto).

Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Majówka 21a – w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
27 lipca 2017 r.
Telefon systemu teleopieki
TELEOPIEKA W STARACHOWICACH

W ostatnich dniach dobiegł końca  proces szkolenia oraz przekazywania telefonów typu smartfon podopiecznym pilotażowego systemu opieki - TELEOPIEKA. Miasto Starachowice jako pierwsze w regionie zdecydowało się na wprowadzenie tak innowacyjnego systemu. Programem zostało objętych dziesięcioro podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Starachowicach. Osoby objęte tą usługą otrzymują prosty w obsłudze telefon z zainstalowaną aplikacją dzięki której w chwili wciśnięcia ikony SOS, natychmiast  na monitorze operatora usługi pojawia się komunikat kto i w jakim miejscu potrzebuje pomocy. Operator ma również dokładne informacje o chorobach podopiecznego oraz o lekach jakie przyjmuje i gdzie są one przechowywane. Operator posiada też nr telefonów do najbliższych, dzięki czemu będzie mógł ich zawiadomić o zaistniałej sytuacji. System ten działa  siedem dni w tygodniu przez całą dobę System ten ma na celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom starszym, samotnym z różnego rodzaju schorzeniami.
02 października 2014 r.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rechabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl


oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych - http://pokrzywdzeni.gov.pl/

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego