Archiwum ogłoszeń - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Archiwum ogłoszeń

Ogłoszenia
 
OGŁOSZENIE

W związku z planowanym przystąpieniem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach do realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

informujemy o możliwości składania wniosków

o przyznanie wsparcia w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Program będzie realizowany przez MOPS do 31 grudnia 2019r.

Wnioski można składać do 22.03.2019r. w siedzibie MOPS, ul. Majówka21a, w Dziale Usług Opiekuńczych, w pokoju 107 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku od 700 do 1500.

Bliższych informacji udziela kierownik Działu Usług Opiekuńczych pod numerem telefonu 041 / 274-71-92 wew. 230.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym z wyłączeniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 dot. świadczenia usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w Dziale Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekunki środowiskowej na umowę zlecenie w wymiarze 30 godzin tygodniowo, nie więcej niż 120 godzin miesięcznie

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY
WZÓR OFERTY
ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy
Zespół Caritas Parafii Św. Trójcy
ul. Kościelna 12
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
Informacja o wynikach naboru w konkursie na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do pobrania

WYNIKI
 WYNIKI

FORMULARZ
FORMULARZ

PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁ


ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż w postępowaniu pn. „Usługa restauracyjna/cateringowa polegająca na przygotowaniu oraz dowiezieniu posiłków dla podopiecznych MOPS”, Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy:

Krzysztof Marchewka Bar „MONETKA”
ul. Radomska 39
27-200 Starachowice

Do pobrania

ZAWIADOMIENIE
ZAWIADOMIENIE
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze referenta w Dziale Realizacji Świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
Pobierz ogłoszenie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Usługa restauracyjna/cateringowa polegajaca na przygotowaniu oraz dowiedzieniu posiłków dla podopiecznych MOPS

Do pobrania

OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zawiadamia, że w związku z reorganizacją pracy kas:

od 01.01.2019r. wypłaty wszystkich świadczeń będą realizowane wyłącznie na konto bankowe

Prosimy o dostarczanie do pracowników – numerów rachunków bankowych, na które od stycznia 2019r. będą realizowane wypłaty należnych świadczeń.

Od 08 sierpnia 2018r. każdy bank w Polsce ma obowiązek prowadzić swoim klientom podstawowy rachunek płatniczy za darmo.

W przypadku pytań lub problemów z osobistym stawiennictwem w placówce bankowej pracownicy Ośrodka chętnie umożliwią Państwu kontakt z pracownikiem banku, który w dogodnym miejscu i terminie pomoże w założeniu bezpłatnego podstawowego rachunku płatniczego.
Ogłoszenie o otwartym naborze w konkursie na Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Do pobrania

OFERTA
OFERTA DOC OFERTA PDF

REGULAMIN
REGULAMIN

FORMULARZ
FORMULARZ

PROTOKÓŁ
PROTOKÓŁZ okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy wszystkim pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców. Pragniemy, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł poczucie zadowolenia
i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Życzymy Państwu zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń 
i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Starachowicach
21 listopada 2018r.

Protestujący domagają się m.in. podwyżek, zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z urzędami gmin, przejrzystej ścieżki awansu, powiązanej z płacą minimalną, a po przepracowaniu trzech lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub koordynatora pieczy zastępczej 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego rocznie, podniesienia prestiżu zawodu pracownika socjalnego.

 W imieniu Zarządu Związków Zawodowych Pracowników Socjalnych oraz pracowników Ośrodka dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Jolancie Grudnickiej oraz Pani Annie Kaczmarek za poparcie oraz wyrozumiałość w prowadzonym przez nas proteście pracowników pomocy społecznej.
ZMIANY KRYTERIÓW DOCHODOWYCH I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, iż Rada Ministrów przyjęła w dniu 31.07.2018r. rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna. Kwoty następujących świadczeń rodzinnych zostały podwyższone i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • zasiłek pielęgnacyjny – 184,42 zł (wzrost o 31,42 zł) – I etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego; Rada Ministrów postanowiła również, aby kwota zasiłku pielęgnacyjnego została podwyższona od 1 listopada 2019r. i wynosiła 215,84 zł (wzrost o 31,42 zł) – jest to II etap podwyższenia kwoty zasiłku pielęgnacyjnego,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy – 620,00 zł (wzrost o 100,00 zł).
Rząd zdecydował też, aby zwiększona została kwota zasiłku dla opiekuna i od 1 listopada 2018r. wynosi 620,00 zł (wzrost o 100,00 zł).

Jednocześnie rząd zdecydował, aby kwoty następujących świadczeń rodzinnych pozostały na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia – 95,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia – 124,00 zł,
 • zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 135,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 193,00 zł, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 95,00 zł na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:
– do 5 roku życia – 90,00 zł,
powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 110,00 zł,
 • do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,
 • dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 113,00 zł,
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 69,00 zł,
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1 000,00 zł,
 • świadczenie rodzicielskie – 1 000,00 zł.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, wysokości kryterium dochodowego, uprawniającego do zasiłku rodzinnego, pozostają na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018 r. wynoszą:
 • kryterium dochodowe ogólne – 674,00 zł,
 • kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764,00 zł.

Kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym jest jednocześnie kryterium dochodowym warunkującym prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Kryterium dochodowe, uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, pozostaje na obecnie obowiązującym poziomie i od 1 listopada 2018r. wynosi 1 922,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione są, podobnie jak świadczenia rodzinne, od kryterium dochodowego i przysługują wówczas, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza miesięcznie kwoty 725,00 zł. Przy ustaleniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do dochodu rodziny nie wlicza się otrzymanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2018/2019, tj. od 01.10.2018r. do 30.09.2019r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres świadczeniowy, czyli za rok 2017. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej od 1 października 2018 obowiązują następujące kwoty kryteriów dochodowych z pomocy społecznej:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 528,00 zł.

Kryterium dla osoby samotnie gospodarującej zwiększyło się zatem o 67,00 zł, a dla osoby w rodzinie – o 14,00 zł.

Kryteria dochodowe dla świadczeń z pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. Kolejna będzie miała zatem miejsce w 2021r.

Stawki kryterium dochodowego mają znaczenie w szczególności przy ustalaniu prawa do zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy. Świadczenie takie nie podlega zwrotowi i wypłacane jest w kwocie nieprzekraczającej kryterium dochodowego. Ponadto zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa może być przyznana osobie, która nie spełnia kryterium dochodowego pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referent ds. kadr i szkoleń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Wymiar etatu: 1,0.

Pobierz ogłoszenie
I N F O R M A C J A
dotycząca świadczenia „Dobry Start 300+”


Kierownik Działu Świadczeń rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. upływa termin na złożenie wniosku o świadczenie DOBRY START 300+.

świadczenie „dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego, w kwocie 300,00 zł jednorazowo:
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 24 roku życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Przypominamy że wnioski, można składać drogą elektroniczną poprzez platformę teleinformatyczną E-Puap, lub za pośrednictwem banków, lub osobiście w siedzibie Ośrodka tj. w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, ul. Majówka 21a pok. 1, w godzinach pracy Urzędu tj. od pn - pt: od godz. 08.00 do 15.00.Informacje nt. nieodpłatnej pomocy
prawnej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 2030) powiaty realizują zadania w
zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Dla kogo udzielana jest pomoc prawna?

Bezpłatna pomoc prawna (na etapie przedsądowym) jest świadczona dla:

 • osób fizycznych, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (należy przedłożyć oryginał lub odpis decyzji lub zaświadczenia,)

 • osób które posiadają Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny (należy przedłożyć oryginał karty),

 • kombatantów, weteranów i osób represjonowanych (należy przedłożyć ważną legitymację weterana lub legitymację weterana poszkodowanego),

 • osób które nie ukończyły 26 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości ),

 • osób które ukończyły 65 lat (należy przedłożyć dokument tożsamości),

 • kobiet w ciąży, poza kolejnością (należy przedłożyć dokument potwierdzający ciążę),

 • osób które wymagają niezwłocznego uzyskania pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego otrzymają pomoc prawną na podstawie pisemnego oświadczenia, że są uprawnione do jej uzyskania i z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie są w stanie przedstawić wymaganych dokumentów.

Co obejmuje nieodpłatną pomoc prawną?

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach lub,

 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego lub,

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub,

 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienia adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu  sądowoadmionistracyjnym.

Jakiego zakresu prawa dotyczy nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna dotyczy informacji w zakresie:
 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
z wyjątkiem przygotowywania do rozpoczęcia tej działalności.

Miejsca udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej 

Na terenie powiatu starachowickiego zlokalizowane są 4 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

PUNKT NR 1 I 2 W STAROSTWIE POWIATOWYM W STARACHOWICACH UL. DR WŁADYSŁAWA BORKOWSKIEGO 4, 27-200  TARACHOWICE, POKÓJ 124 (I PIĘTRO)
 • nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokatów i radców prawnych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

PUNKT NR 3 i 4 W URZĘDZIE MIEJSKIM W STARACHOWICACH UL. RADOMSKA 45, 27-200 STARACHOWICE 
– PUNKTY PROWADZONE PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWĄ PROWADZĄCĄ DZIALALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO – STOWARZYSZENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA POWIATU OPATOWSKIEGO Z SIEDZIBĄ W OPATOWIE - porad udzielają adwokaci.
XVI ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

„RODZINA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” – MAJ 2018 ROK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC
NA DNI OTWARTE

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 1. Konsultacje z psychologiem dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną – termin 15, 22 i 29 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 2. Konsultacje z pedagogiem dla rodziców z problemami wychowawczymi – termin 17 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 3. Konsultacje z asystentem osoby niepełnosprawnej dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, rucho-wą, sprzężoną – termin 23 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 4. Warsztat-pogadanka pedagoga dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera – termin 21 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 5. Konsultacje z rehabilitantem „Zdrowy kręgosłup”- termin 24 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 6. Konsultacje z logopedą dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – termin 30 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.

Dział Usług Specjalistycznych, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 71 92 wew. 243, pokój nr 9 (parter).

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
 1. Konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie – termin 21 i 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 2. Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie – termin 21 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 3. Konsultacje terapeuty uzależnień – termin 22 i 29 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 4. Konsultacje psychologiczne – termin 18 i 25 maja w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 5. Dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – termin 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 6. Dyżur dzielnicowego – termin 23 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 7. Dyżur asystentów rodziny – termin 17 i 24 maj w godzinach 8:00-10:00, pokój nr 110.

Dział Pomocy Środowiskowej, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 57 57, pokój 110 (I piętro).
Teleopieka w Starachowicach

Od 1 maja 2018 r. w Starachowicach realizowany jest projekt pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Od 14 maja prowadzona będzie rekrutacja dla 130 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci nieodpłatną teleopieką medyczną. Ponadto działaniami projektu objęci zostaną opiekunowie, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób niesamodzielnych.

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu (17 m-cy) użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. (41) 34-35-091 lub 690-553-187.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób niesamodzielnych chcących wziąć udział w projekcie.

Plakat - Teleopieka
Infolinia - Teleopieka
Dyrektor MOPS w Starachowicach z beneficjentami świadczenia wychowawczego


W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się konferencja pn "Dwa lata z Programem Rodzina 500+ w województwie świętokrzyskim", podczas której zostały podsumowane dwa lata  funkcjonowania Programu na terenie ziemi świętokrzyskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej a także beneficjenci świadczenia wychowawczego. 
Plakat - CIS
Plakat - CIS
Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2017r. zorganizował dla 30-u rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i osobom starszym – podopiecznych Ośrodka, paczki z artykułami żywnościowymi. Pomoc została dostarczona do miejsca zamieszkania podopiecznych przez pracowników wraz z życzeniami świątecznymi od Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka oraz pracowników MOPS w Starachowicach.

Tak jak co roku, również i w tym okresie paczka z artykułami spożywczymi oraz opłatkiem została przekazana na ręce osób bezdomnych przebywających w Noclegowni dla Mężczyzn w Starachowicach, przy ul. Szkolnej 14. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tytko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Życzymy dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony społeczności lokalnych. Życzymy także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Informacja w sprawie zmiany rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 listopada 2017r. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

Od dnia 01 listopada 2017r. obowiązują następujące rachunki bankowe:
 • 60 1020 2629 0000 9702 0362 0614 rachunek bieżący (podstawowy)
 • 70 1020 2629 0000 9302 0362 0630 rachunek dochodowy
 • 15 1020 2629 0000 9702 0362 0648 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • 68 1020 2629 0000 9902 0362 0663 rachunek depozytowy
 • 73 1020 2629 0000 9702 0362 0671 rachunek dochodowy z zakresu administracji rządowej
 • 21 1020 2629 0000 9002 0362 0689 projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”
 • 23 1020 2629 0000 9902 0362 0697 projekt „Asystent Aktywności”
Papierowa dokumentacjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w związku z licznymi zapytaniami świadczeniobiorców dotyczącymi terminarza wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych na miesiąc październik 2017r. informuje.

W miesiącu sierpniu do tut. Ośrodka wpłynęło drogą pocztową i elektroniczną oraz zostało złożonych osobiście przez świadczeniobiorców – 2 046 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), 999 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 313 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – razem 3 358 wniosków. Kumulacja składanych wniosków nastąpiła w związku ze zbiegiem rozpoczęcia równocześnie 3-ech okresów zasiłkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku”. Analogicznie wygląda sposób rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada”.

Pragniemy zapewnić, iż wszystkie wnioski złożone z kompletem dokumentów do 31.08.2017r. zostaną rozpatrzone i w efekcie wydane decyzje. Wypada jednak zauważyć związku z tak ogromną ilością wniosków nie jest możliwe rozpatrzenie ich w takim terminie, który zapewniał dotychczasowe realizowanie wszystkich świadczeń na wskazane konta bankowe w jednym dniu, np. 18.10.2017r. Zapewniamy równocześnie, że realizacja wypłat świadczeń na konta bankowe w jednym wyznaczonym dniu dla wszystkich świadczeniobiorców zostanie przywrócona w najkrótszym możliwym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Produkty żywnościoweProgram Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że osoby, których dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 028,00 zł na osobę w rodzinie, do końca listopada 2017r. mogą jeszcze zgłaszać się do MOPS w Starachowicach w celu uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które nie korzystały ze wsparcia Ośrodka zgłaszając się powinny udokumentować swoją sytuację materialną zaświadczeniami określającymi dochód z ostatniego miesiąca (netto).

Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Majówka 21a – w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
18 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKA URZĘDNICZE


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska urzędnicze referenta w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice

Wymiar etatu: 1,0.


18 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUN NOCLEGOWNI DLA MĘŻCZYZN


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zatrudni pracownika na stanowisku Opiekun Noclegowni dla Mężczyzn.

Rodzaj umowy : umowa o pracę.
Wymiar etatu: 1,0.


16 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zatrudni pracownika na stanowisku Opiekunka Środowiskowa.

Rodzaj umowy : umowa o pracę.
Wymiar etatu: 1,0.


XVI ŚWIĘTOKRZYSKIE DNI PROFILAKTYKI

„RODZINA W 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” – MAJ 2018 ROK

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH
SERDECZNIE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STARACHOWIC
NA DNI OTWARTE

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
 1. Konsultacje z psychologiem dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, sprzężoną – termin 15, 22 i 29 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 2. Konsultacje z pedagogiem dla rodziców z problemami wychowawczymi – termin 17 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 3. Konsultacje z asystentem osoby niepełnosprawnej dla najbliższych osób z niepełnosprawnością intelektualną, rucho-wą, sprzężoną – termin 23 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9 .
 4. Warsztat-pogadanka pedagoga dla rodziców dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera – termin 21 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 5. Konsultacje z rehabilitantem „Zdrowy kręgosłup”- termin 24 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.
 6. Konsultacje z logopedą dla osób z trudnościami w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – termin 30 maj w godzinach 13:00-15:00, pokój nr 9.

Dział Usług Specjalistycznych, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 71 92 wew. 243, pokój nr 9 (parter).

TEMATYKA I OPIS PRZEDSIĘWZIĘĆ: DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
 1. Konsultacje dla osób doznających przemocy w rodzinie – termin 21 i 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 2. Konsultacje dla osób stosujących przemoc w rodzinie – termin 21 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 3. Konsultacje terapeuty uzależnień – termin 22 i 29 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 4. Konsultacje psychologiczne – termin 18 i 25 maja w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 5. Dyżur członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – termin 28 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 6. Dyżur dzielnicowego – termin 23 maj w godzinach 15:00-17:00, pokój nr 110.
 7. Dyżur asystentów rodziny – termin 17 i 24 maj w godzinach 8:00-10:00, pokój nr 110.

Dział Pomocy Środowiskowej, MOPS Starachowice ul. Majówka 21a,
tel. 041 274 57 57, pokój 110 (I piętro).
Teleopieka w Starachowicach

Od 1 maja 2018 r. w Starachowicach realizowany jest projekt pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów na życie bez BARIER". Od 14 maja prowadzona będzie rekrutacja dla 130 osób niesamodzielnych, którzy zostaną objęci nieodpłatną teleopieką medyczną. Ponadto działaniami projektu objęci zostaną opiekunowie, którzy będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji: psychologa, lekarza kardiologa, lekarza psychiatry, samopomocowych grup pomocowych, infolinii o prawach i przywilejach osób niesamodzielnych.

Teleopieka to 24-godzinny monitoring stanu zdrowia. Urządzenie w postaci opaski na rękę zapewni bezpieczeństwo w razie upadku, utraty orientacji w terenie, pogorszenia stanu zdrowia (zaburzenie pracy serca, utrata świadomości, gorączka). Automatycznie powiadomi opiekuna w sytuacji zagrożenia. Naciskając na opasce przycisk SOS będzie można automatycznie skontaktować się z opiekunem. Dodatkowo urządzenie przypomni o porach zażywania leków, przeliczy dzienną ilość kroków, posłuży jako barometr.

Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W okresie realizacji projektu (17 m-cy) użytkownik nie ponosi żadnych kosztów.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gospodarcza Euro - Partner. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod nr. tel. (41) 34-35-091 lub 690-553-187.

Nie ma ograniczenia wiekowego dla osób niesamodzielnych chcących wziąć udział w projekcie.

Plakat - Teleopieka
Infolinia - Teleopieka
Dyrektor MOPS w Starachowicach z beneficjentami świadczenia wychowawczego


W dniu 06.04.2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, odbyła się konferencja pn "Dwa lata z Programem Rodzina 500+ w województwie świętokrzyskim", podczas której zostały podsumowane dwa lata  funkcjonowania Programu na terenie ziemi świętokrzyskiej. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy ośrodków pomocy społecznej a także beneficjenci świadczenia wychowawczego. 
Plakat - CIS
Plakat - CIS
Informacja

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że dzień 2 stycznia 2018 roku (wtorek) jest dniem wolnym od pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w grudniu 2017r. zorganizował dla 30-u rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi i osobom starszym – podopiecznych Ośrodka, paczki z artykułami żywnościowymi. Pomoc została dostarczona do miejsca zamieszkania podopiecznych przez pracowników wraz z życzeniami świątecznymi od Prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka oraz pracowników MOPS w Starachowicach.

Tak jak co roku, również i w tym okresie paczka z artykułami spożywczymi oraz opłatkiem została przekazana na ręce osób bezdomnych przebywających w Noclegowni dla Mężczyzn w Starachowicach, przy ul. Szkolnej 14. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pragniemy podziękować Państwu za codzienną pracę na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

Zawód pracownika socjalnego wymaga nie tytko fachowej wiedzy, ale także niezwykłej empatii tak ważnej w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. To pracownik socjalny jest osobą, która daje nadzieję na godne życie i pomaga dostrzec sens codziennych zmagań.

Życzymy dalszej wytrwałości, satysfakcji, uznania, a także szacunku ze strony społeczności lokalnych. Życzymy także, aby niesiona pomoc stała się prawdziwym spełnieniem, a na co dzień dostarczała wiele uśmiechu i ludzkiej życzliwości.Dyrekcja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Informacja w sprawie zmiany rachunków bankowych

Informujemy, że od dnia 01 listopada 2017r. bankiem prowadzącym obsługę budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

Od dnia 01 listopada 2017r. obowiązują następujące rachunki bankowe:
 • 60 1020 2629 0000 9702 0362 0614 rachunek bieżący (podstawowy)
 • 70 1020 2629 0000 9302 0362 0630 rachunek dochodowy
 • 15 1020 2629 0000 9702 0362 0648 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • 68 1020 2629 0000 9902 0362 0663 rachunek depozytowy
 • 73 1020 2629 0000 9702 0362 0671 rachunek dochodowy z zakresu administracji rządowej
 • 21 1020 2629 0000 9002 0362 0689 projekt „Starachowickie Centrum Interwencji Kryzysowej”
 • 23 1020 2629 0000 9902 0362 0697 projekt „Asystent Aktywności”
Papierowa dokumentacja
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w związku z licznymi zapytaniami świadczeniobiorców dotyczącymi terminarza wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych na miesiąc październik 2017r. informuje.

W miesiącu sierpniu do tut. Ośrodka wpłynęło drogą pocztową i elektroniczną oraz zostało złożonych osobiście przez świadczeniobiorców – 2 046 wniosków dotyczących ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. „500+”), 999 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 313 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego – razem 3 358 wniosków. Kumulacja składanych wniosków nastąpiła w związku ze zbiegiem rozpoczęcia równocześnie 3-ech okresów zasiłkowych. Zgodnie z zapisami ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (czy też świadczenia z funduszu alimentacyjnego) oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku”. Analogicznie wygląda sposób rozpatrywania wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego – „W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada”.

Pragniemy zapewnić, iż wszystkie wnioski złożone z kompletem dokumentów do 31.08.2017r. zostaną rozpatrzone i w efekcie wydane decyzje. Wypada jednak zauważyć związku z tak ogromną ilością wniosków nie jest możliwe rozpatrzenie ich w takim terminie, który zapewniał dotychczasowe realizowanie wszystkich świadczeń na wskazane konta bankowe w jednym dniu, np. 18.10.2017r. Zapewniamy równocześnie, że realizacja wypłat świadczeń na konta bankowe w jednym wyznaczonym dniu dla wszystkich świadczeniobiorców zostanie przywrócona w najkrótszym możliwym terminie.

Za utrudnienia przepraszamy.
Produkty żywnościowe
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014r., str. 1) – jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pomoc w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafia do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Sytuacja ta (dochodowa) określona jest przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie. Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które są przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

Organizacje  realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących zobowiązane są prowadzić działania w ramach środków towarzyszących mające na celu w szczególności:
 1. włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych,
 2. pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej),
 3. wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Należy mieć jednak na uwadze, że pomoc w ramach tego programu nie zaspokoi wszystkich potrzeb żywieniowych osób i rodzin kwalifikujących się do tej pomocy, ale chociaż częściowo uzupełni ich niedobory związane z ograniczeniami finansowymi. Wielkość i asortyment produktów żywnościowych dla osób potrzebujących są określane corocznie w wytycznych Instytucji Zarządzającej.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że osoby, których dochód nie przekracza 200% ustawowego kryterium dochodowego, tj. kwoty 1 268,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 1 028,00 zł na osobę w rodzinie, do końca listopada 2017r. mogą jeszcze zgłaszać się do MOPS w Starachowicach w celu uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Osoby, które nie korzystały ze wsparcia Ośrodka zgłaszając się powinny udokumentować swoją sytuację materialną zaświadczeniami określającymi dochód z ostatniego miesiąca (netto).

Bliższych informacji udzielą pracownicy socjalni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Majówka 21a – w godzinach pracy urzędu, tj. od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku.
14 września 2017 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIEGOWY


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zatrudni pracownika na stanowisku Główny Księgowy.

Rodzaj umowy : umowa o pracę.
Wymiar etatu: 1,0.


27 lipca 2017 r.
Telefon systemu teleopieki
TELEOPIEKA W STARACHOWICACH

W ostatnich dniach dobiegł końca  proces szkolenia oraz przekazywania telefonów typu smartfon podopiecznym pilotażowego systemu opieki - TELEOPIEKA. Miasto Starachowice jako pierwsze w regionie zdecydowało się na wprowadzenie tak innowacyjnego systemu. Programem zostało objętych dziesięcioro podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy w Starachowicach. Osoby objęte tą usługą otrzymują prosty w obsłudze telefon z zainstalowaną aplikacją dzięki której w chwili wciśnięcia ikony SOS, natychmiast  na monitorze operatora usługi pojawia się komunikat kto i w jakim miejscu potrzebuje pomocy. Operator ma również dokładne informacje o chorobach podopiecznego oraz o lekach jakie przyjmuje i gdzie są one przechowywane. Operator posiada też nr telefonów do najbliższych, dzięki czemu będzie mógł ich zawiadomić o zaistniałej sytuacji. System ten działa  siedem dni w tygodniu przez całą dobę System ten ma na celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa osobom starszym, samotnym z różnego rodzaju schorzeniami.
30 grudnia 2016 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA/ PARTNERÓW

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, działając w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 217), jako „Partner wiodący”, ogłasza nabór na partnera/ partnerów spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla EFS Oś 9 - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-068/16)

Pliki do pobrania

Logo PDF
Ogłoszenie

Logo PDF
Regulamin

Logo PDF
Formularz

Logo DOC
Formularz oferty

Logo PDF
Informacja o wynikach
07 grudnia 2016 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH
OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
MARKI RENAULT THALIA-B
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki: Renault Thalia-B, nr rejestracyjny TST 07988;
Rok produkcji: 2004;
Pojemność silnika: 1390 cm³, benzyna;
Rodzaj nadwozia: sedan 4/5 drzwiowy;
Nr identyfikacyjny pojazdu: VF1LB0BC531402387;
Przebieg: 233133
OC ważne do:  28.06.2017
Badanie techniczne ważne do: 24.06.2017
Cena wywoławcza – 2 500,00 zł
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej
w Starachowicach w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 41 275 41 41.
 
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 15 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach w Sekretariacie Ośrodka pokój 101, ul. Majówka 21a w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „Przetarg na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia-B. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.
Dokumentację przetargową (formularz oferty, wzór umowy) można również pobrać w siedzibie Sprzedającego pokój 6.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 grudnia 2016 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Sprzedającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a pokój 101.
                Oferta powinna zawierać:
·         Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy z siedzibą Oferenta;
·         Numer NIP lub REGON Oferenta;
·         Datę sporządzenia oferty;
·         Oferowaną cenę;
·         Podpisany wzór umowy;
·         Dowód wpłaty wadium.
 
Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
·         100,00 zł
 
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOPS o nr 42 1560 0013 2597 7063 5000 0007
w tytule wpłaty należy wpisać „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Renault Thalia-B”  lub gotówką w kasie nr 2 Sprzedającego ul. Majówka 21a w godz. od 10:00 – 13:00 do dnia 15 grudnia br. Na dowodzie wpłaty należy wpisać „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Renault Thalia-B”  .

Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty bądź potwierdzenie przelewu dołączone do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 
Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.
Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Komisja przetargowa odrzuci oferty jeżeli:
1)      Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium
2)      Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku i podpisanej umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
 
 
 


24 listopada 2016 r.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STARACHOWICACH
OGŁASZA PRZETARG
NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO
MARKI RENAULT THALIA-B
Opis przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy marki: Renault Thalia-B, nr rejestracyjny TST 07988;
Rok produkcji: 2004;
Pojemność silnika: 1390 cm³, benzyna;
Rodzaj nadwozia: sedan 4/5 drzwiowy;
Nr identyfikacyjny pojazdu: VF1LB0BC531402387;
Przebieg: 233133
OC ważne do:  28.06.2017
Badanie techniczne ważne do: 24.06.2017
Cena wywoławcza – 4 500,00 zł
Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Miejskiego Ośrodku Pomocy Społecznej
w Starachowicach w dni powszednie w godzinach 8.00 – 15:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 41 275 41 41.
 
Warunki przetargu:
Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 6 grudnia 2016 roku do godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach w Sekretariacie Ośrodka pokój 101, ul. Majówka 21a w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
 „Przetarg na sprzedaż samochodu marki Renault Thalia-B. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.
Sprzedawca wprowadza wzór formularza ofertowego (zał. nr 1 do ogłoszenia), na którym należy złożyć ofertę.
Dokumentację przetargową (formularz oferty, wzór umowy) można również pobrać w siedzibie Sprzedającego pokój 6.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 10:30 w siedzibie Sprzedającego tj. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a pokój 101.

Oferta powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy z siedzibą Oferenta;
 • Numer NIP lub REGON Oferenta;
 • Datę sporządzenia oferty;
 • Oferowaną cenę;
 • Podpisany wzór umowy;
 • Dowód wpłaty wadium.
 
Warunki dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
 • 100,00 zł
 
Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy MOPS o nr 42 1560 0013 2597 7063 5000 0007
w tytule wpłaty należy wpisać „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Renault Thalia-B”  lub gotówką w kasie nr 2 Sprzedającego w godz. od 10:00 – 13:00 ul. Majówka 21a z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup samochodu marki Renault Thalia-B”  do dnia 6 grudnia br.

Potwierdzeniem wpłaty wadium będzie dowód wpłaty bądź potwierdzenie przelewu dołączone do oferty.
Wadium złożone przez Oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Jedynym kryterium mającym wpływ na ocenę oferty jest cena.

Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 
Komisja przetargowa odrzuci oferty jeżeli:
 1. Została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez Oferenta, który nie wniósł wadium
 2. Nie zawiera danych i dokumentów wymienionych we wzorze oferty lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwość zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie Oferenta.

W przypadku złożenia w przetargu więcej niż jednej oferty równej najwyższej zaproponowanej cenie przeprowadzona zostanie licytacja ustna pomiędzy zainteresowanymi w dniu przetargu, natychmiast po ogłoszeniu przez Komisję wyników przetargu.
Osoba uczestnicząca w przetargu, która zaoferowała najwyższą cenę będzie mogła odebrać samochód po wpłaceniu całej zaoferowanej ceny na podstawie wystawionego rachunku i podpisanej umowy sprzedaży w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Pojazd zostanie wydany po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sprzedającego.
Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub unieważnienia go bez podania przyczyn.
 
 
 
                                                                                                        DYREKTOR
                                                                                                                 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                 w Starachowicach
                                                                                      mgr Danuta Krępa10 maja 2016 r.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IŻ.00-004/16
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, jako Wnioskodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w odpowiedzi na konkurs makro-innowacje w temacie: Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych; Oś IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”,
ogłasza otwarty nabór partnera do projektu.
 
Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach
publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.02 października 2014 r.

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO LOGOPEDY


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach zatrudni pracownika na stanowisku logopedy w Dziale Usług Specjalistycznych.

Rodzaj umowy : umowa na zastępstwo
Wymiar czasu pracy : 1/2 etatu


02 października 2014 r.

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rechabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości - www.ms.gov.pl


oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych - http://pokrzywdzeni.gov.pl/

17 września 2014 r.

W związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi - kontynuacja projektu z 2013 roku” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” poszukuje do współpracy specjalisty psychologa.

Forma współpracy – umowa zlecenie
Termin realizacji – IX 2014r. – XII 2014r.
Ilość godzin – 40

Oferta powinna zawierać:

 • udokumentowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie;

 • proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę.


Od kandydata/kandydatki wymagamy:

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, empatia, asertywność);

 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.


Harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs ofert – specjalista psycholog” w terminie do dnia 26.09.2014r. do godziny 14.00 w sekretariacie MOPS ul. Majówka 21a

Prosimy o nie nadsyłanie ofert pocztą.

Szczegółowych informacji udziela
Renata Cybuch tel. 41 274 71 92  w. 252


W związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” poszukuje do współpracy specjalisty psychologa.

Forma współpracy – umowa zlecenie
Termin realizacji – IX 2013r. – XII 2013r.
Ilość godzin – 30

Oferta powinna zawierać:

 • udokumentowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami doznającymi przemocy w rodzinie;

 • proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę.


Od kandydata/kandydatki wymagamy:

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, empatia, asertywność);

 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie


Harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem
„Konkurs ofert – specjalista psycholog” w terminie do dnia 04.09.2013r. do godziny 14.00 w sekretariacie MOPS ul. Majówka 21a
Prosimy o nie nadsyłanie ofert pocztą.

Szczegółowych informacji udziela
Małgorzata Kiepas  tel. 41 274 71 92  w. 213


W związku z realizacją zadania publicznego pod nazwą „Z każdym dniem jesteśmy mocniejsi” realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” poszukuje do współpracy specjalisty doradcy zawodowego

Forma współpracy
– umowa zlecenie
Termin realizacji
– IX 2013r. – XII 2013r.
Ilość godzin
– 1

Oferta powinna zawierać:

 • udokumentowane wykształcenie wyższe kierunkowe;

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe;

 • proponowaną stawkę brutto za jedną godzinę.


Od kandydata/kandydatki wymagamy:

 • wysoki poziom umiejętności interpersonalnych (komunikatywność, empatia, asertywność);

 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie


Harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualnie ze specjalistą.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – specjalista doradca zawodowy”
w terminie do dnia 04.09.2013r. do godziny 14.00 w sekretariacie MOPS ul. Majówka 21a
Prosimy o nie nadsyłanie ofert pocztą.

Szczegółowych informacji udziela Małgorzata Kiepas
 tel. 41 274 71 92  w. 213


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego