Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

  • Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych należy do zadań obowiązkowych gminy.
  • Noclegownia prowadzona przez nasz ośrodek funkcjonuje od 2003 roku, przez cały rok.
  • Oferuje 35 miejsc noclegowych, lecz istnieje możliwość zwiększenia ilości miejsc noclegowych w sytuacjach kryzysowych.
  • Poza udzielaniem noclegów specjalizujemy się w działaniach z zakresu zwalczania alkoholizmu oraz oferujemy pomoc w usamodzielnieniu.

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

Adres
ul. Szkolna 14
27-200 Starachowice

REGULAMIN NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MĘŻCZYZN
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki podopiecznych Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn.

§ 1
PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z późn. zm.),
2) Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach uchwalony Uchwałą Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r. w sprawie przyjęcia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (D.U. Województwa Świętokrzyskiego z 2016r., poz. 1027),
3) Uchwała Nr I/17/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach (D.U. Województwa Świętokrzyskiego z 2018r., poz. 506).

§ 2
ZADANIA NOCLEGOWNI
1. Noclegownia zapewnia swoim podopiecznym:
a) schronienie,
b) odzież - w miarę możliwości.
2. Noclegownia udziela pomocy bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Starachowice.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Noclegowni może być przyjęta osoba spoza Starachowic – w miarę wolnych miejsc – po uzgodnieniu z Dyrekcją Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Starachowicach.

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW NOCLEGOWNI
1. Osoby przebywające w noclegowni zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zakres i formę współdziałania określa pracownik socjalny z Zespołu ds. Osób Bezdomnych MOPS w Starachowicach. Współdziałanie to, w szczególności powinno dotyczyć:
a) poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia,
b) dopełnienia formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie mieszkania,
c) udokumentowania niezdolności do pracy, w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce, ubieganie się o świadczenia rentowe bądź emerytalne,
d) przestrzegania przepisów porządkowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu.
2. Podopieczny Noclegowni ma prawo do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
3. Na żądanie personelu Noclegowni każdy jej podopieczny jest zobowiązany udostępnić do wglądu wnoszone rzeczy.

§ 4
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Noclegownia jest czynna codziennie w godzinach od 19:00 do 7:00.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. silne mrozy itp.) przebywanie w Noclegowni w innych godzinach, wymaga zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
3. Do Noclegowni nie mogą być przyjęte osoby obłożnie chore i podejrzane o chorobę zakaźną.
4. Każda osoba zgłaszająca się na nocleg zobowiązana jest do zarejestrowania swego przybycia w danym dniu poprzez dokonanie wpisu do „Rejestru osób i zdarzeń” przez dyżurującego opiekuna i podanie następujących danych osobowych:
a) nazwisko i imię,
b) data i miejsce urodzenia,
c) miejsce ostatniego zameldowania,
d) godzina przybycia na nocleg,
e) godzina opuszczenia placówki.
5. Każda osoba w chwili przyjęcia ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i podpisać oświadczenie o przestrzeganiu przepisów w nim zawartych.
6. Wejście do sali noclegowej musi być poprzedzone toaletą.
7. Miejsce noclegowe każdorazowo wyznacza dyżurujący opiekun w Noclegowni.
8. Osoba bezdomna ma obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu czystości pomieszczeń Noclegowni oraz przyległego terenu. Pomieszczenia wspólnego użytku oraz przyległy teren utrzymują w czystości podopieczni wyznaczeni przez opiekuna w godzinach od 19:00 do 22:00 oraz od 6:00 do 7:00. Nieuzasadniona odmowa wykonania polecenia wydanego przez dyżurującego opiekuna może skutkować odmową wyrażenia zgody na przebywanie w Noclegowni.
9. W Noclegowni obowiązuje cisza nocna od 22:00 do 6:00.
10. Osobom trzecim zabrania się przebywania w Noclegowni.
11. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Wszelkie wnoszone i znalezione na terenie obiektu zabronione artykuły będą zabierane i niszczone przez personel Noclegowni. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą być przyjęte do Noclegowni oraz przebywać na jej terenie. Osoby, co do których personel Noclegowni będzie miał podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, zostaną poddane badaniu alkomatem i w przypadku wyniku pozytywnego nie zostaną wpuszczone na teren Noclegowni.
12. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia rzeczy i przedmiotów zbędnych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w Noclegowni w tym: broni, ostrych narzędzi, chemikaliów, materiałów pirotechnicznych, itp.
13. Osoby korzystające z noclegu zobowiązane są do dbania o dobry stan wyposażenia noclegowni. Zobowiązani są do utrzymania w czystości pokoi i innych użytkowych pomieszczeń oraz respektowania zaleceń porządkowych kierownika i personelu, wydawanych w ramach ich uprawnień i obowiązków służbowych.
14. Osoby opuszczające Noclegownię o 7:00 każdorazowo zabierają ze sobą swoje rzeczy osobiste.
15. Zabrania się niszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie Noclegowni. Korzystający z Noclegowni ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązany jest do ich naprawienia, bądź w ekwiwalencie pieniężnym. Wyrządzone szkody o dużej wartości, niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, skutkować będą odpowiedzialnością karną.
16. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów.
17. Rażące naruszenie przepisów porządkowych jest podstawą do podjęcia przez kierownika lub osobę przez niego upoważnioną działań, mających na celu natychmiastowe usunięcie osoby z Noclegowni.
18. W godzinach od 7:00 do 19:00 prawo do przebywania w Noclegowni mają tylko przedstawiciele MOPS oraz osoby wyznaczone do prac na terenie obiektu.

§ 5
PRZEPISY KOŃCOWE
O innych sprawach, nie objętych niniejszym Regulaminem, decyduje Dyrekcja MOPS, kierownik Działu Pomocy Środowiskowej, a w godzinach nocnych – dyżurujący opiekun.
20190517DZ
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego