Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Noclegownia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

 • Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych należy do zadań obowiązkowych gminy.
 • Noclegownia prowadzona przez nasz ośrodek funkcjonuje od 2003 roku, przez cały rok.
 • Oferuje 35 miejsc noclegowych, lecz istnieje możliwość zwiększenia ilości miejsc noclegowych w sytuacjach kryzysowych.
 • Poza udzielaniem noclegów specjalizujemy się w działaniach z zakresu zwalczania alkoholizmu oraz oferujemy pomoc w usamodzielnieniu.

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

Adres
ul. Szkolna 14
27-200 Starachowice

REGULAMIN
NOCLEGOWNI DLA BEZDOMNYCH MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klienta noclegowni

§ 1
PODSTAWA PRAWNA

- ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1508)
- Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach uchwalony uchwałą Nr IV/17/2016 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 18 marca 2016r.

§ 2
ZADANIA NOCLEGOWNI

 1. Noclegownia zapewnia swoim mieszkańcom:
a) schronienie
b) odzież – w miarę możliwości
 1. Noclegownia udziela pomocy bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania było miasto Starachowice.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do noclegowni może być przyjęta osoba spoza Starachowic – w miarę wolnych miejsc.

§ 3
PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAŃCÓW NOCLEGOWNI

 1. Osoby przebywające w noclegowni zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Zakres i formę współdziałania określa upoważniony pracownik socjalny. Współdziałanie to, w szczególności powinno dotyczyć:
a) poszukiwania pracy przez osoby zdolne do jej podjęcia,
b) załatwiania formalności związanych z ubieganiem się o przyznanie mieszkania,
c) udokumentowania niezdolności do pracy, w przypadku gdy taka sytuacja ma miejsce, ubieganie się o świadczenia rentowe bądź emerytalne,
d) przestrzegania przepisów porządkowych określonych w § 4 niniejszego regulaminu.
 1. Mieszkaniec noclegowni ma prawo do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Na żądanie personelu noclegowni każdy jej mieszkaniec jest zobowiązany udostępnić do wglądu wnoszone rzeczy.

§ 4
PRZEPISY PORZĄDKOWE

 1. Noclegownia jest czynna codziennie w godzinach od 19.00 do 7.00.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba, silne mrozy itp.) przebywanie w noclegowni w innych godzinach, wymaga zgody Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.
 3. Do noclegowni nie mogą być przyjęte osoby obłożnie chore i podejrzane o chorobę zakaźną.
 4. Każda osoba zgłaszająca się na nocleg zobowiązana jest do zarejestrowania swego przybycia w danym dniu poprzez wpis do „Rejestru osób i zdarzeń” następujących danych osobowych:
a) nazwisko i imię;
b) data i miejsce urodzenia;
c) miejsce ostatniego zameldowania;
d) godzina przybycia na nocleg;
e) godzina opuszczenia placówki.
 1. Każda osoba w chwili przyjęcia ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i podpisać oświadczenie o przestrzeganiu przepisów zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Wejście do sali noclegowej musi być poprzedzone toaletą.
 3. Osoba bezdomna ma obowiązek współuczestniczenia w utrzymaniu czystości pomieszczeń noclegowni oraz przyległego terenu. Pomieszczenia wspólnego użytku oraz przyległy teren utrzymują w czystości klienci wyznaczeni przez opiekuna.
 4. W noclegowni obowiązuje cisza nocna od 22.00 do 6.00.
 5. Osobom trzecim zabrania się przebywania w noclegowni.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających. Wszelkie wnoszone i znalezione na terenie obiektu zabronione artykuły będą zabierane i niszczone przez personel noclegowni. Osoby nietrzeźwe lub będące pod wpływem środków odurzających nie mogą być przyjęte do noclegowni oraz przebywać na jej terenie. Osoby, co do których personel noclegowni będzie miał podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu, zostaną poddane badaniu alkomatem i w przypadku wyniku pozytywnego nie zostaną wpuszczone na teren noclegowni.
 7. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia rzeczy i przedmiotów zbędnych, stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla osób przebywających w noclegowni w tym: broni, ostrych narzędzi, chemikaliów, materiałów pirotechnicznych, itp.
 8. Osoby korzystające z noclegu zobowiązane są do dbania o dobry stan wyposażenia noclegowni. Zobowiązani są do utrzymania w czystości pokoi i innych użytkowych pomieszczeń oraz respektowania zaleceń porządkowych kierownika i personelu, wydawanych w ramach ich uprawnień i obowiązków służbowych.
 9. Zabrania się niszczenia sprzętu stanowiącego wyposażenie noclegowni. Korzystający z noclegowni ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone działaniem umyślnym i zobowiązany jest do ich naprawienia, bądź w ekwiwalencie pieniężnym. Wyrządzone szkody o dużej wartości, niezależnie od roszczeń cywilnoprawnych, skutkować będą odpowiedzialnością karną.
 10. Mieszkańcy zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności poszanowania cudzej własności, unikania konfliktów.
 11. Rażące naruszenie przepisów porządkowych jest podstawą do podjęcia przez kierownika lub osobę przez niego upoważnioną działań, mających na celu natychmiastowe usunięcie osoby z noclegowni.
 12. W godzinach od 7.00 do 19.00 prawo do przebywania w noclegowni mają tylko przedstawiciele MOPS oraz osoby wyznaczone do prac na terenie obiektu.
 13. O innych sprawach nie objętych tym regulaminem decyduje Dyrekcja MOPS i kierownictwo noclegowni, a w godzinach nocnych osoba zatrudniona w noclegowni.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego