Klub Integracji Społecznej - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub Integracji Społecznej

Aktualny adres:
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 28 - I PIĘTRO

Zadania Klubu Integracji Społecznej w 2020 r.

1.       Prace społecznie użyteczne
Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
Prace społecznie użyteczne realizowane są ze środków własnych gminy i refundowane
w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia Nr 1/2020 zawartego w dniu 10.02.2020 r. Porozumienie zostało zawarte na okres od 13.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
Podstawa prawna:
1.       art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2019 r. poz.1482 z późn. zm.)
2.       Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2447).
 W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe
w Urzędzie Miejskim, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( Stadion Miejski), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.
Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, zwanych „osobami uprawnionymi”, uczestniczących w kontrakcie socjalnym, korzystających ze świadczeń MOPS
w Starachowicach, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.
Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie dla danej osoby. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy. Podstawą naliczenia świadczenia jest ilość faktycznie przepracowanych godzin.
Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Okres realizacji prac społecznie użytecznych 13.02.2020 r. do 31.12.2020 r.
 
2. Projekt „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.
 
Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt partnerki pn. „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”. Partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
 z ubóstwem, Nr i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Celem projektu jest aktywna integracja w okresie od VI 2019 r. do V 2022 r. 150 osób,
 w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice (teren OSI)
 i korzystających  ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.
 
Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej.
 
Projekt obejmuje działania:
- Doradztwo zawodowe-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
- Trening umiejętności społecznych
- Grupowe poradnictwo prawne
- Indywidualne konsultacje  prawne
- Grupy dyskusyjne
- Grupy wsparcia
- Punkt poradnictwa zawodowego
- wsparcie brokera zawodowego
- praca socjalna.
 
Zakład Doskonalenia Zawodowego (Partner projektu) realizuje kursy zawodowe, oraz 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawcy pn. „Drzwi do pracy”.
 
Okres  realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
 
3.       Projekt „Usługi społeczne dla rodziny”.
Gmina Starachowice/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt partnerski pn „Usługi społeczne dla rodziny". Liderem projektu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Starachowicach.
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Nr i nazwa Działania: RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
 
Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych dla 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym  ( 15 kobiet i 5 mężczyzn), osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, w postaci usługi opiekuńczej. Usługa opiekuńcza świadczona jest w miejscu pobytu osoby niesamodzielnej, z uwzględnieniem bliskiego otoczenia. Zakres usług opiekuńczych obejmuje w szczególności pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych podstawowej opieki higienicznej, pielęgnacyjnej oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem
w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej.
 
W ramach projektu 20 osób niesamodzielnych z terenu gminy Starachowice, kwalifikujących się do przyznania usługi opiekuńczej, na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w sytuacji gdy rodzina nie mogła zapewnić odpowiedniej pomocy, zostało objętych usługą opiekuńczą przez 5 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie w ramach projektu – po ich 3-miesięcznym okresie szkolenia, którego celem było nabycie niezbędnych umiejętności.
 
Zakres wsparcia i wymiar godzinowy usług opiekuńczych określony jest indywidualnie
w kontrakcie trójstronnym. Kontrakt trójstronny zawarty pomiędzy osobą niesamodzielną (lub jej opiekunem prawnym), osobą świadczącą usługi opiekuńcze oraz MOPS w Starachowicach. 
 
Okres  realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
20200602KAA

 

Klub Integracji Społecznej w 2019 r. realizuje działania służące aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej:


1.Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne realizowane są ze środków własnych gminy i refundowane w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia Nr 1/2019 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 04.02.2019 r., zgodnie do postanowień Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.( Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, na podstawie art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn.). Porozumienie zostało zawarte na okres od 04.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe
w Urzędzie Miejskim, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( Stadion Miejski), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, zwanych „osobami uprawnionymi”, z ustalonym przez PUP II profilem pomocy, uczestniczących w kontrakcie socjalnym, korzystających ze świadczeń MOPS w Starachowicach, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Okres realizacji prac społecznie użytecznych 04.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

2. Projekt „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje projekt partnerki
pn. „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”, Partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Nr i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywna integracja w okresie od VI 2019 r. do V 2022 r. 150 osób,
w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice (teren OSI)
i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej.

Projekt obejmuje działania:
- Doradztwo zawodowe-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
- Trening umiejętności społecznych
- Grupowe poradnictwo prawne
- Indywidualne konsultacje prawne
- Grupy dyskusyjne
- Grupy wsparcia
- Punkt poradnictwa zawodowego
- wsparcie brokera zawodowego
- praca socjalna.

Zakład Doskonalenia Zawodowego (Partner projektu) realizować będzie kursy zawodowe, oraz 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawcy pn. „Drzwi do pracy”.

Okres realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.
20190917KAA
Instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług –
realizacja zasady trwałości Projektu
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż dniem 30.06.2019 r. zakończył realizację Projektu pn. „Asystent aktywności”.
Projekt nr RPSW.09.02.01-26-0057/16-00 realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 9.2, Poddziałanie 9.2.1, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020 w partnerstwie z:

Stowarzyszenie PROREW w Kielcach – Partner wiodący
Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach - Partner nr 1
 
Gmina Starachowice / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach, informuje, iż posiada instytucjonalną gotowość do świadczenia usługi utworzonej w ramach projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (24 miesiące), tj.:
 
- Usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej
 
Wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej polegać będzie na ułatwieniu osobom niepełnosprawnym wykonywanie czynności dnia codziennego, pomoc w wykonywaniu podjętych przez osoby niepełnosprawne działań oraz inspirowanie nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent będzie pełnił rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwoli na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych.
Miejsce realizacji usługi asystenckiej – środowisko lokalne osób niepełnosprawnych.
 20190711KAA

Klub Integracji Społecznej  - działania w 2018r.

Klub Integracji Społecznej działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach realizuje w 2018r. działania służące aktywizacji osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej:
masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
1. Prace społecznie użyteczne.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Skierowanie do tych prac wydaje starosta, a organizowane są przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne realizowane są w Gminie Starachowice ze środków własnych gminy i refundowane w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 06.02.2018r., zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych. Porozumienie zostało zawarte na okres od 08.02.2018r. do 31.12.2018r.

W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe w Urzędzie Miejskim w Starachowicach oraz jednostkach podległych Gminie Starachowice, tj. w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (Stadion Miejski) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, z ustalonym przez PUP II profilem pomocy, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, korzystających ze świadczeń MOPS w Starachowicach. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,30 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

2. Grupowe oraz indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym.

W ramach pracy klubu prowadzone są zajęcia w formie indywidualnej i grupowej.
Zajęcia prowadzi doradca zawodowy oraz pracownik KIS. Rekrutacją uczestników do KIS zajmują się pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zajęcia skierowane są do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz korzystający z pomocy społecznej.

Zajęcia indywidualne odbywają się w wymiarze 2 godzin na uczestnika klubu, a warsztaty grupowe jeden raz w tygodniu, w trzygodzinnych sesjach.

Zajęcia indywidualne prowadzone w ciągu roku służą opracowaniu profilu zawodowego uczestnika na podstawie formularza zawodowego, ustaleniu sytuacji zawodowej, pomocy w pozyskiwaniu i udostępnianiu aktualnych ofert pracy, pomocy w napisaniu poprawnego CV, pomocy w zorganizowaniu spotkania z pracodawcą, umożliwienia uczestnikom dostępu do sali
wyposażonej w laptop z Internetem, drukarką oraz kserokopiarką.

Grupowe doradztwo zawodowe ma na celu przygotowanie uczestników do poszukiwania pracy, zapoznanie z echanizmami i zasadami funkcjonowania lokalnego rynku pracy,  identyfikację własnych zasobów i umiejętności, pracę nad budowaniem pozytywnej samooceny.

3. Projekt „ Asystent aktywności”.

Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje projekt partnerki pt. „Asystent aktywności”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie PROREW z Kielc. Okres realizacji projektu: 01.07.2017r. – 30.06.2019r.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób
z niepełnosprawnościami lub rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Gminy Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w postaci usługi asystenckiej obejmującej wspieranie osób niepełnosprawnych w czynnościach niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego oraz poprzez nabycie kompetencji niezbędnych do pracy z osobami niepełnosprawnymi opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu 30 osób z niepełnosprawnościami z terenu gminy Starachowice, korzystających z pomocy społecznej, zostało objętych usługą asystencką w postaci Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

MOPS zatrudnił 3 asystentów osoby niepełnosprawnej. Jeden asystent osoby niepełnosprawnej świadczy usługi w ilości 3-4 godzin tygodniowo na rzecz jednego uczestnika.  Pod opieką ma 10 środowisk. Łącznie świadczy usługę asystencką w wymiarze około 160 godz. miesięcznie. Usługi świadczone są w środowisku lokalnym osoby z niepełnosprawnościami. Usługa świadczona jest na podstawie zawartego kontraktu trójstronnego.

Wsparcie AOON polega na ułatwieniu 30 osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie czynności dnia codziennego, pomocy w wykonywaniu podjętych przez te osoby działań oraz inspirowaniu i zachęcaniu do aktywności, doradzaniu, wsparciu psychologicznym i emocjonalnym, towarzyszeniu w zawiązywaniu nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej  pełni rolę opiekuna oraz towarzysza w pokonywaniu codziennych trudności wynikających z borykania się ze skutkami niepełnosprawności. Usługa asystenta pozwala na przerwę regeneracyjną dla opiekunów faktycznych.

Opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnościami korzystają również z poradnictwa psychologicznego.

Stowarzyszenie PROREW (Lider projektu) realizuje cykl szkoleń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami w zakresie aspektów praktycznych opieki nad osobami z niepełnosprawnościami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego