Klub Integracji Społecznej w 2009 roku - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Klub Integracji Społecznej w 2009 roku

Projekty unijne > POKL 2008 - 2015 > POKL 2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach konytnuuje w bieżącym roku realizację projektu systemowego "Klub integracji społecznej jako narzędzie aktywnej integracji w wymiarze społecznym, zawodowym, zdrowotnym i edukacyjnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Głównym celem projektu realizowanego w 2009 roku jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Adresaci projektu to osoby z terenu gminy Starachowice korzystające ze świadczeń pomocy społecznej będące w wieku aktywności zawodowej. Projekt obejmuje łącznie 90 osób - 80 osób nowych i 10 osób kontynuujących. W projekcie wezmą udział osoby obojga płci. Wyboru ww. grup docelowych dokonano w oparciu o diagnozę środowiskową i dokumentację ośrodka. Projekt ma stworzyć tym osobom warunki i szanse na aktywizację w różnych sferach życia: społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Działaniami wynikającymi z projektu obejmiemy nie tylko zakwalifikowanych uczestników ale także ich rodziny. W proces rekrutacji tych osób zaangażowani będą pracownicy socjalni, którzy po uprzedniej rozmowie z każdym potencjalnym uczestnikiem, spełniającym ww. kryteria , sporządzą wywiady kierujące do udziału w projekcie. Na tej podstawie sporządzona zostanie lista uczestników z zachowaniem zasady dobrowolności. Z każdą osoba sporządzone będą kontrakty socjalne. Zaplanowano również sporządzenie listy rezerwowej. W ten sposób trafimy do właściwej grupy odbiorców. Proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.

Celem projektu jest osiągnięcie przedstawionych poniżej twardych i miękkich rezultatów.

Twarde rezultaty:

  • 80 osób nabędzie umiejętności w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i uzyska zaświadczenia o odbyciu warsztatów aktywizacji zawodowej w Klubie Integracji Społecznej.

  • 80 osób zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu pełnienia ról społecznych i uzyska zaświadczenie o odbyciu treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

  • 40 osób podejmie prace społecznie użyteczne w wymiarze 10 godz. tygodniowo na osobę.

  • 90 osób ukończy szkolenia zawodowe potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu kursu – zdobędą nowe kwalifikacje umożliwiające im powrót na rynek pracy.

  • 80 osób uzyska zaświadczenie o odbyciu warsztatów z zakresu prawa pracy – zdobędzie wiedzę z zakresu prawa pracy niezbędną do poruszania się po rynku pracy.

  • 20 osób zostanie skierowanych na przygotowanie zawodowe.

  • 10 osób uzupełni wykształcenie na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.

  • 10 osób podejmie zatrudnienie.


Miękkie rezultaty:

nabycie umiejętności praktycznych
/ wskaźniki: umiejętność pisania dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja,korzystanie z komputera i Internetu, /
trwałe poszerzenie kompetencji zawodowych i społecznych poprzez udział w szkoleniach zawodowych, treningach i zajęciach reintegracyjnych
/ wskaźniki: zaangażowanie w naukę i pracę, zwiększenie motywacji do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia/ poprawa statusu materialnego uczestników i ich rodzin / wskaźniki: liczba uczestników projektu deklarująca poprawę sytuacji materialnej /
zmiana postawy z biernej na aktywną, umożliwiającą zmianę swojej sytuacji życiowej, w tym zawodowej, rodzinnej i społecznej
/ wskaźniki: umiejętność rozwiązywania problemów życiowych, wzrost pewności siebie, aktywność w poszukiwaniu zatrudnienia/.

Ww. rezultaty będą mierzone przez pracowników socjalnych poprzez opinię początkową i końcową określającą postęp uczestników w zwiększaniu aktywności zawodowej i społecznej, wywiady z uczestnikami oraz ankiety.

Monitoring będzie procesem ciągłym, będą wizytacje w miejscach realizacji projektu, sprawowany nadzór nad poszczególnymi zadaniami, sporządzane sprawozdania okresowe, roczne i końcowe przez osoby zarządzające projektem i księgowość.

Celem monitorowania będzie ocena realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz wykrywanie i korygowanie ich błędów czy nieprawidłowości.

Monitorowani będą uczestnicy i personel projektu. Prowadzone będą dzienniki zajęć stanowiący rejestr aktywności każdej osoby: wykaz obecności, aktywność w zajęciach, realizacja zajęć itp.

Osiągnięcie rezultatów przyczyni się do realizacji celu projektu, gdyż 90 osób wyposażymy w wiedzę i umiejętności pozwalające im na zwiększoną aktywność w sferze zawodowej i społecznej umożliwiające im powrót na rynek pracy. Poprzez organizację prac społecznie użytecznych nabędą umiejętności pracy w zespole i pracy indywidualnej oraz wzmocnimy u nich poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadania. Intensywne warsztaty i szkolenia zwiększą potencjał tych osób i szansę na zatrudnienie. Indywidualne konsultacje pozwolą na rozwiązanie wielu problemów życiowych uczestników i ich rodzin.Wsparcie finansowe poprawi ich sytuację materialną. Uzyskają kompleksową pomoc i wsparcie idące w kierunku podjęcia zatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki 2008-2013.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego