Informacje ogólne - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje ogólne

Pomoc społeczna > Dział Pomocy Środowiskowej
Pomoc Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach skierowana jest do osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie jej przezwyciężyć wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
   
Pomoc Ośrodka nie ogranicza się do świadczeń pieniężnych. Oferta Ośrodka zapewnia potrzebującym mieszkańcom Gminy Starachowice kompleksowe wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga, psychologa i prawnika.
masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
Szeroki katalog świadczeń ma na celu zapewnienie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze,  osobom bezrobotnym i ubogim, osobom starszym, samotnym i  długotrwale chorym.

Zakres działalności:
 1. świadczenie pracy socjalnej; poradnictwa socjalnego
 2. prowadzenie postępowań w sprawie przyznania świadczeń pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych zgodnie z właściwymi przepisami oraz wnioskowanie o różne formy pomocy,
 3. wprowadzanie danych osobowych klientów oraz innych danych, zgromadzonych w wywiadzie środowiskowym do systemu informatycznego,
 4. współpraca z Działem Realizacji Świadczeń w zakresie opracowywania indywidualnych projektów decyzji administracyjnych,
 5. współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Ośrodka w zakresie organizowania wsparcia mieszkańcom,
 6. udział w grupach roboczych powoływanych przez Zespół  Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
 7. bieżące i okresowe rozpoznanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej,
 8. organizowanie pomocy społecznej w formie przewidywanej w przepisach prawa na obsługiwanym terenie,
 9. współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów,
 10. realizacja programów z zakresu pomocy integracji ze środowiskiem osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
 11. organizowanie różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym,
 12. współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność uzupełnia bądź wzmacnia formy pomocy udzielanej klientom Ośrodka.

Świadczenia realizowane w systemie pomocy społecznej są dość zróżnicowane i w pełni finansowane ze środków publicznych.
Ustawa o pomocy społecznej dzieli świadczenia na dwie podstawowe grupy: świadczenia pieniężne i świadczenia niepieniężne. Ze względu na ich charakter dokonuje się również podziału na świadczenia obligatoryjne (obowiązkowe) i fakultatywne ( dobrowolne). Każde z nich ma ustawowo określone przesłanki przyznawania i może być udzielone bezpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach stale dostosowuje swoją ofertę do realnych potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Działamy na rzecz Mieszkańców w partnerstwie z wieloma osobami,  instytucjami i organizacjami.
Podstawowe zadania Ośrodka dotyczą:
 • organizowania pomocy społecznej na terenie Gminy Starachowice w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz.U. 2019, poz. 1507),
 • wsparcia rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze w formie asystenta rodziny i usług wsparcia rodziny na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. 2019, poz. 1111 z późn.zm.),
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez udzielanie różnorodnych indywidualnych i grupowych form wsparcia ofiarom przemocy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( t.j. Dz.U. 2019, poz. 730 z późn.zm.),
 • ustalanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2019,  poz. 1373 z późn. zm.).

20200130DPŚDC
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego