Informacje AOON - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje AOON

Projekty unijne > AOON 2021
Ruszył nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Centrum Usług Społecznych w Starachowicach informuje o możliwości przystąpienia do programu rządowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo 
orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta będą polegały na szeroko pojętym wsparciu przy przemieszczaniu się (wyjście, powrót oraz/lub dojazd w wybrane przez uczestnika projektu miejsce np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje
finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe), przy zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji, w załatwianiu spraw urzędowych, w nawiązaniu kontaktów oraz współpracy z różnego rodzaju organizacjami, w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki,
wystawy), a także przy wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem                                      o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
Szczegółowe informacje na temat programu i możliwości uzyskania wsparcia można uzyskać:
– telefonicznie pod numerem tel. 504-206-900
– osobiście: Centrum Usług Społecznych ul. Majówka 21a, 27-200 Starachowice, Klub
Integracji Społecznej Al. Armii Krajowej 28 w Starachowicach (Galeria Skałka). A także na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: Komunikat o ogłoszeniu programu „Asystent osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – portal gov.pl (www.gov.pl)
Informacje dodatkowe :
Czas trwania usług asystenta − usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Projektu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.
Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności, którego rodzice lub osoby spokrewnione w przypadku opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych legitymujących się znacznym stopniem niepełnosprawności pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.
Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu, w tym na 1 dziecko niepełnosprawne, dotyczy także osób niepełnosprawnych, które korzystają z usług asystenta w ramach innych programów/projektów – jednakże łączna liczba godzin usług asystenta dla wszystkich programów/projektów wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie. W podejmowanych działaniach asystent ma obowiązek brania pod uwagę
potrzeby i preferencje: uczestnika Projektu lub opiekuna prawnego, opiekuna prawnego oraz preferencje dziecka niepełnosprawnego z orzeczeniem o niepełnosprawności. Uczestnik Projektu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Informacje szczegółowe poniżej.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego