Informacje dla osób niepełnosprawnych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Formy pomocy dla osób niepełnosprawnych
Działania socjalne wspierające osoby niepełnosprawne – realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Prawne ramy funkcjonowania Ośrodka stanowi m. in. ustawa o pomocy społecznej, ustawa o samorządzie gminnym, Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Starachowice.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku społecznym. Świadczona jest osobom i rodzinom niezależnie od dochodu. Prowadzona jest głównie w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.
Bez względu na posiadany dochód, osoby i rodziny, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mogą uzyskać pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego.
Poradnictwo prawne realizuje się poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego oraz ochrony praw lokatorów.
Poradnictwo psychologiczne obejmuje procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii natomiast poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną.

Punkt Interwencji Kryzysowej działający przy MOPS
Świadczy usługi rodzinne, prawne, psychologiczne, przeciw uzależnieniom i przemocy. Usługi te oferowane są osobom i rodzinom, które mają trudności i oczekują wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne i dotyczące uzależnień realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną. Poradnictwo dotyczące przemocy realizuje się przez proces informacji, edukacji, mediacji.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pomocy w formie świadczeń pieniężnych, do których należą:

1. Zasiłek stały:
a) przysługuje pełnoletniej osobie samotnej gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. kwoty 701 zł
b) przysługuje również pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 528 zł.

 1. Zasiłek okresowy, przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania bądź nabycia uprawnień z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
a) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. od kwoty 701 zł
b) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 1. Zasiłek celowy, który może być przyznany w zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać również pomoc w formie świadczeń niepieniężnych tj. schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli są tego pozbawione.
 • udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni lub w razie potrzeby w schronisku i innych miejscach do tego przeznaczonych,
 • pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić,
 • przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

Osobie samotnej, która ze powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy Pomocy Społecznej zapewniają kompleksowe wsparcie osobom, które nie mają możliwości zapewnienia im usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, gdyż nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Pracownicy socjalni sporządzają wywiady kierujące, gromadzą niezbędną dokumentację, pomagają i wspierają podopiecznych.

Dzienny Dom Seniora „Senior+” w Starachowicach z siedzibą przy al. Armii Krajowej 28 umożliwia codzienny pobyt seniorom w placówce przez pięć dni w tygodniu. Zapewnia doraźną opiekę pielęgniarki, opiekuna medycznego, fizjoterapeuty, dietetyka, treningi umiejętności społecznych i pamięci, naukę obsługi komputera oraz Internetu, kółka dyskusyjne, grupy zainteresowań, gimnastykę usprawniającą, spacery w grupach, wyjścia do kina. Podopieczni mają możliwość korzystania z codziennej prasy, komputera i Internetu, telewizji oraz biblioteki. Placówka umożliwia seniorom, którzy ze względu na wiek, samotność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych stwierdzonych w środowisku lokalnym. Pracownicy socjalni zajmują się rekrutacją osób i sporządzaniem kierujących wywiadów środowiskowych. Pomagają w skompletowaniu dokumentacji, udzielają wsparcia.

Usługi specjalistyczne
Dział Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi świadczy pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. Realizuje usługi w zakresie rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, pedagogicznej, opieki pielęgniarskiej oraz wsparcia psychologicznego. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania, przez zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą logopedzi, pedagodzy, fizjoterapeuci, pielęgniarka, opiekunka środowiskowa, psycholog, pracownik socjalny. Poprzez prowadzoną terapię specjaliści dążą do możliwie pełnego usprawnienia podopiecznych. Podejmują działania integracyjne i edukacyjne oraz wzmacniają funkcjonowanie tych osób w środowisku. Pracownik socjalny oprócz pracy typowo administracyjnej (sporządzanie wywiadu środowiskowego) wykonuje szeroko rozumianą pracę socjalną polegającą między innymi na udzielaniu informacji o dostępnych formach pomocy, rehabilitacji oraz instytucjach i organizacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych, wspomaganiu osób w ich miejscu zamieszkania, kształtowaniu pozytywnych postaw społecznych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych. Odbiorcy usług specjalistycznych to osoby u których niepełnosprawność powstała w wyniku udarów mózgu, wylewów, wypadków, którzy utracili zdolność mówienia, bądź też ich mowa została zaburzona, osoby ze stwardnieniem rozsianym, dzieci z autyzmem, porażeniem mózgowym, upośledzeniem umysłowym, zespołem Downa, dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Specjaliści podejmują również pracę z rodziną chorego. Pomoc uzyskana z Działu Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi jest odpłatna. Odpłatność uzależniona jest od dochodu rodziny. W wyjątkowo trudnych sytuacjach chorzy mogą być zwolnieni z ponoszenia opłat za usługi specjalistyczne w całości lub części.
Dział Usług Specjalistycznych dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oferuje usługi specjalistyczne mające na celu:
 1. Wspomaganie funkcjonowania w społeczeństwie: usprawnianie rozwoju klienta, naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości uczestnika, kształtowanie pewnej niezależności od innych.
 2. Rehabilitację fizyczną: usprawnienie podstawowych funkcji ruchowych wyrabianie orientacji przestrzennej.
 3. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne: kształtowanie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji; zapobieganie dysfunkcjom społecznym i izolacji społecznej, doraźna pomoc w sytuacji kryzysowej, udzielanie konsultacji rodzinom.
 4. Pielęgnację medyczną: odleżyn, pomoc przy myciu chorego, zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, podawanie posiłków.

Teleopieka
Jest to nowe zadanie, realizowane od 01.07.2017 roku, polega na objęciu „teleopieką” 5 samotnych osób starszych i niepełnosprawnych. Teleopieka jest usługą, dającą możliwość całodobowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa (np. nagłe zasłabnięcie, upadek). Podopieczny otrzymuje prosty w obsłudze telefon z zainstalowaną aplikacją dzięki której w chwili wciśnięcia ikony SOS na monitorze operatora usługi wyskakuje komunikat kto i w jakim miejscu potrzebuje pomocy. Operator ma również dokładne informacje o chorobach podopiecznego oraz o lekach jakie przyjmuje i gdzie są one przechowywane. Operator posiada też nr telefonów do najbliższych, dzięki czemu będzie mógł ich zawiadomić o zaistniałej sytuacji. System ten działa siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Centrum podejmuje stosowną interwencję - nawiązuje kontakt z osobą wzywającą pomocy, ustala przyczynę, powiadamia kolejno sąsiadów oraz bliskich celem sprawdzenia sytuacji na miejscu i weryfikuje, czy wizyta kontrolna u podopiecznego została zrealizowana, a w przypadku braku kontaktu głosowego - wzywa odpowiednie służby: pogotowie ratunkowe, straż pożarną, policję. Teleopieka jest ważnym wsparciem dla osób starszych, szczególnie w sytuacjach, gdy najbliżsi nie mogą dotrzeć na czas lub jest to z różnych przyczyn niemożliwe. Usługa ta podnosi poczucie bezpieczeństwa osób starszych i przyspiesza udzielenie pomocy w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia.
Fundacja Gospodarcza Euro - Partner realizuje projekt pn. "Teleopieka szansą dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów na życie bez barier". Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacją przy rekrutacji opiekunów osób niepełnosprawnych do realizacji tego projektu. W jego ramach realizowane są następujące formy wsparcia:
dla 130 osób niesamodzielnych/zależnych 1) teleopieka medyczna; 2) wsparcie rekonwalescencji osób zależnych z chorobami kardiologicznymi; 3) wsparcie zdrowia psychicznego; 4) infolinii.
Dla 68 opiekunów faktycznych tych osób proponowane jest 1) wsparcie zdrowia psychicznego; 2) samopomocowe grupy wsparcia.

Usługi opiekuńcze
Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę na jej terenie (jako zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym). Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania i w jej najbliższym otoczeniu. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze to świadczenie obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
Wymiar i zakres usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia danej osoby, jej sytuacji rodzinnej i materialnej, sprawności psychofizycznej jak również możliwości wsparcia i udzielenia pomocy ze strony rodziny i środowiska.
Celem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania jest umożliwienie podopiecznym dalszego jak najdłuższego funkcjonowania w swoim dotychczasowym środowisku, mimo doświadczanych ograniczeń w samodzielnym zaspokajaniu podstawowych i niezbędnych potrzeb oraz barier w integracji ze środowiskiem. Poprzez odpowiednie wsparcie zapewniane danej osobie w formie usług opiekuńczych bariery te powinny być niwelowane, przyczyniając się do zachowania lub podnoszenia poziomu jej życia pomimo postępującego procesu starzenia. Powyższe zadania realizują opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.
Od 2019r. realizowane są również usługi społeczne w ramach trwałości projektu Asystent aktywności - świadczenie usługi asystenckiej dla osób z niepełnosprawnością przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegającej na wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, wspieraniu aktywności własnej osoby z niepełnosprawnością poprzez udzielanie pomocy w wykonywaniu działań oraz inspirowaniu i zachęcaniu do aktywności, doradzaniu, udzielaniu wsparcia psychicznego i emocjonalnego, towarzyszeniu w zawiązywaniu nowych relacji społecznych w celu pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym, zawodowym i edukacyjnym. Usługa świadczona w środowisku lokalnym osoby z niepełnosprawnością. 

Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach przy ulicy Reja 10 jest dziennym ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz dla osób z upośledzeniem umysłowym. Decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach. Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest prowadzenie zespołu działań wspierająco-aktywizujących zmierzających do osiągnięcia przez podopiecznych możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej, integracji społecznej ze środowiskiem lokalnym w tym rodzinnym, kształtowanie umiejętności społecznych i umiejętności z zakresu samoobsługi, oderwanie od problemów związanych z chorobą, nauka zaradności osobistej, przygotowanie do życia w środowisku społecznym, przywracanie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznych niezbędnych w życiu codziennym, rozwijanie umiejętności komunikowania się oraz dokonywania wyborów. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy korzystają z następujących form wsparcia oraz zajęć terapeutycznych:
 1. Trening funkcjonowania w życiu codziennym: dbałość o wygląd zewnętrzny, nauka higieny osobistej i otoczenia, trening kulinarny, trening gospodarowania środkami finansowymi.
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów: umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów społecznych, kształcenie umiejętności współpracy na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności.
 3. Terapia ruchowa: udział w treningach i zawodach sportowych, wycieczki, spacery, wędrówki, zajęcia przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego w ŚDS.
 4. Trening przyrodniczy: pielęgnacja ogrodu, uprawa warzyw, karmienie rybek i papugi, czyszczenie akwarium, klatki dla ptaków, pielęgnacja kwiatów doniczkowych.
 5. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego: rozwijanie zainteresowań uczestników książką, czasopismami, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, filmem, turystyką, rekreacją, udziałem w imprezach masowych na terenie miasta, kulturalnych, motywowanie do korzystania z kina i teatru.
 6. Terapia zajęciowa obejmująca zagadnienia: plastyczne, dźwiękowe, teatralne, komputerowe, stolarskie, psychoedukacyjne, artystyczne oraz choreoterapię, śmiechoterapię, światłoterapię, zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze, aromaterapię, akupresurę wibracyjną.
 7. Wsparcie socjalne i poradnictwo: porady psychologiczne, rozmowy terapeutyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, organizowanie spotkań z rodzinami w domach i ŚDS.
Odpłatność za usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy wynosi 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 300 % odpowiedniego kryterium dochodowego.

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych również przyznaje pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych. Realizuje je jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w oparciu m. in. o Ustawę z dnia 28.11.2003r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawę o z dnia 04.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, Świadczenia rodzinne przysługują osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej. Od faktu legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności przez dziecko w rodzinie uzależnione jest m. in. ustalenie prawa do świadczeń przy podwyższonym kryterium dochodowym rodziny w wys. 764,00 zł świadczenia rodzinne
Zasiłek pielęgnacyjny od listopada 2019 r. w kwocie 215,84 zł, przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat oraz także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 1 830,00 zł przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności) – jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Prawo do powyższego świadczenia nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
Specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 620,00 zł przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej – w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Świadczenie przyznaje się na okres zasiłkowy a ich wypłata uzależniona jest od spełnienia kryterium dochodowego w wys. 764,00 zł (pod uwagę brany jest dochód zarówno rodziny sprawującej opiekę jak i rodziny wymagającej opieki). Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
Wnioskodawca pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna może ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu. Od powyższych świadczeń odprowadzana jest również składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe do czasu uzyskania przez wnioskodawcę minimalnego okresu składkowego.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o Ustawę z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych. O tę formę wsparcia również dla osób niepełnosprawnych można się ubiegać, jeżeli średni dochód na jedną osobę nie przekracza: najniższej emerytury – 1 000,00 zł; wysokości 175% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie (aktualnie jest to 1 925,00 zł); wysokości 125% najniższej emerytury (brutto) - dla rodziny, w której są co najmniej dwie osoby (aktualnie jest to 1 375,00 zł). Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany, jeśli jego wysokość miałaby być niższa niż 2% najniższej emerytury w dniu wydania decyzji (aktualnie jest to 22,00 zł).
Kolejnym kryterium, od którego uzależnione jest przyznanie dodatku, to powierzchnia użytkowa lokalu, która nie może przekraczać:
dla 1 osoby - 45,5 m2 ,
dla 2 osób - 52,00 m2 ,
dla 3 osób - 58,5 m2 ,
dla 4 osób - 71,5 m2 ,
dla 5 osób - 84,5 m2
dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5 m2.
Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 15 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy a wysokość dodatku energetycznego wynosi:
dla samotnej osoby - 11,37 zł,
dla 2-4 osób w gospodarstwie domowym - 15,80 zł,
dla co najmniej 5 osób w gospodarstwie domowym - 18,96 zł.
POWRÓT DO ZDROWIA - POWRÓT DO PRACY
Informacja dla osób niesłyszących

Urząd Miejski w Starachowicach, ul. Radomska 45 zapewnia dostęp do usługi tłumacza języka migowego.

Więcej informacji dostępnych jest w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie – parter budynku.
Ankieta – potrzeby i oczekiwania osób niepełnosprawnych
Ankieta – badanie potrzeb i oczekiwań osób niepełnosprawnych korzystających
masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego