Działania KIS -2019 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Działania KIS -2019

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020

Klub Integracji Społecznej w 2019 r. realizuje działania służące aktywizacji osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej:

1.Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Prace społecznie użyteczne realizowane są ze środków własnych gminy i refundowane w wysokości 60% przez Powiatowy Urząd Pracy w Starachowicach na podstawie Porozumienia Nr 1/2019 w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych, zawartego w dniu 04.02.2019 r., zgodnie do postanowień Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 r.( Dz. U. z 2017 r. poz. 2447) w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych, na podstawie art. 73a ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn.). Porozumienie zostało zawarte na okres od 04.02.2019 r. do 31.12.2019 r.

W ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są prace gospodarczo-porządkowe
w Urzędzie Miejskim, w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji ( Stadion Miejski), w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Do udziału w pracach społecznie użytecznych zostało skierowanych 10 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starachowicach, zwanych „osobami uprawnionymi”, z ustalonym przez PUP II profilem pomocy, uczestniczących w kontrakcie socjalnym, korzystających ze świadczeń MOPS w Starachowicach, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice. Klienci skierowani do wykonywania prac zachowują status osoby bezrobotnej.

Prace społecznie użyteczne są wykonywane w wymiarze 10 godzin w tygodniu, nie więcej niż 40 godzin miesięcznie.

Osobie wykonującej prace społecznie użyteczne przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 8,50 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji) – od świadczenia pieniężnego nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.
Okres realizacji prac społecznie użytecznych 04.02.2019 r. – 31.12.2019 r.

2. Projekt „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”.

Gmina Starachowice/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, realizuje projekt partnerki
pn. „Integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”, Partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Nr i nazwa Osi priorytetowej: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka
z ubóstwem, Nr i nazwa Działania: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywna integracja w okresie od VI 2019 r. do V 2022 r. 150 osób,
w tym 15 osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Starachowice (teren OSI)
i korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji oraz pracy socjalnej.

Projekt obejmuje działania:
- Doradztwo zawodowe-indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
- Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
- Trening umiejętności społecznych
- Grupowe poradnictwo prawne
- Indywidualne konsultacje prawne
- Grupy dyskusyjne
- Grupy wsparcia
- Punkt poradnictwa zawodowego
- wsparcie brokera zawodowego
- praca socjalna.

Zakład Doskonalenia Zawodowego (Partner projektu) realizować będzie kursy zawodowe, oraz 3 miesięczny staż zawodowy u pracodawcy pn. „Drzwi do pracy”.

Okres realizacji projektu 01.06.2019 r. – 31.05.2022 r.

20190917KAA

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego