Dział Usług Specjalistycznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dział Usług Specjalistycznych

Pomoc społeczna

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu Wojewody. Wprowadzone na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone o Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 roku. W Starachowicach Dział Usług Specjalistycznych powstał w maju 1997 roku, świadczy usługi specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. Realizuje usługi w zakresie: rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, pedagogicznej, opieki pielęgniarskiej, usług opiekunki środowiskowej oraz wsparcia psychologicznego. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania klienta, przez zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą logopedzi, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, pracownik socjalny, opiekunka środowiskowa. Poprzez prowadzoną terapię specjaliści dążą do możliwie pełnego usprawnienia podopiecznych. Podejmują działania integracyjne i edukacyjne oraz wzmacniają funkcjonowanie tych osób w środowisku.

DUS oferuje usługi dostosowane do szczególnych potrzeb klientów wynikających z ich rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Przeważająca część naszych klientów posiada znaczne ograniczenia ruchowe. Pomoc uzyskana z Działu Usług Specjalistycznych jest odpłatna. Pełna odpłatność za świadczone usługi wynosi 24,09 zł., a najniższa dla osób samotnych 0.36 zł, a dla osób w rodzinie 0,84 zł. Odpłatność uzależniona jest od dochodu rodziny. W wyjątkowo trudnych sytuacjach chorzy mogą być zwolnieni z ponoszenia opłat za usługi w całości lub części. Kwestię odpłatności reguluje rozporządzenie MPS z dnia 22 września 2005. (z późniejszymi zmianami) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Akty prawne (wybrane artykuły)

WARUNKI NABYWANIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
określone ustawą
z dnia 04.04.2014 r. Dz. U z dnia 30.04.2014 r. poz. 567
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Dokumenty do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

PROCEDURA PRZYZNANIA POMOCY W FORMIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. Do podania należy dołączyć:
  • skierowanie do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu i lekarza psychiatry (dotyczy osób dorosłych),
  • skierowanie do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu oraz zaświadczenie z poradni wychowawczo zawodowej od psychologa (dotyczy dzieci),
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego
  • dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się o pomoc tj.: zaświadczenie o wynagrodzeniu lub decyzję bądź odcinek przyznania świadczenia emerytalnego bądź rentowego
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • kserokopia o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych
  • kserokopia o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
  • dokument potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów lub dokument potwierdzający ich wysokość.

Informacja – Dział Usług Specjalistycznych oferuje usługi specjalistyczne mające na celu:

1. Wspomaganie do funkcjonowania w społeczeństwie obejmujące:

  • usprawnienie rozwoju klienta;
  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości uczestnika;
  • kształtowanie pewnej niezależności od innych w codziennym życiu.

2. Rehabilitację fizyczną :
  • sprawnienie podstawowych funkcji ruchowych;
  • wyrabianie orientacji przestrzennej.

3. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne:

  • kształtowanie umiejętności samodzielnego
  • podejmowania decyzji ;
  • zapobieganie dysfunkcjom społecznym i izolacji społecznej ;
  • doraźna pomoc w sytuacji kryzysowej ;
  • udzielanie konsultacji rodzinom.

4.Pielęgnację medyczną :

  • pielęgnacja odleżyn ;
  • pomoc przy myciu chorego ;
  • zamawianie wizyt lekarskich ;
  • realizacja recept ;
  • zmiana bielizny osobistej i pościelowej ;
  • podawanie posiłków.

5.Asystenta osoby niepełnosprawnej:

  • zwiększanie aktywności osoby niepełnosprawnej w zakresie
  • samoobsługi ,komunikacji z otoczeniem;
  • dbałości o higienę osobistą i otoczenia;
  • zaradności praktycznej poza domem np: zakupy,asystowanie w drodze do szkoły ,instytucji;
  • aktywnego udziału w życiu społecznym;
  • wspieranie rodziny w procesie rehabilitacji i opiece nad niepełnosprawnym.

6.Usługi opiekunki środowiskowej


Poprzez prowadzoną terapię specjaliści dążą do możliwie pełnego usprawnienia podopiecznych. Podejmują działania integracyjne i edukacyjne oraz wzmacniają funkcjonowanie tych osób w środowisku. Terapeuci podejmują również trud pracy z rodziną chorego.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:  
 
 
  Osoby samotnie gospodarujące
 

 Osoby w rodzinie
 
do 634 zł = 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %                                                          
840,05
1,5%
0,41
3,5%0,95
powyżej 132,5 % do 165 %
840,06 – 1046,10
3%
0,82
7%1,91
powyżej 165 % do 187,5 %
1046,11 - 1 188,75
5%
1,36
11 %3,00
powyżej 187,5 % do 220 %
1 188,76 – 1 394,80
7%
1,91
15%4,09
powyżej 220 % do 237,5 %
1 394,81 – 1505,75  
11%
3,00
20%5,45
powyżej 237,5 % do 255 %
1 505,76 – 1 616,70
15%
4,09
25%6,81
powyżej 255 % do 265 %
1616,71 – 1 680,10
22,5%
6,13
32,58,86
powyżej 265 % do 275 %
1 680,11 – 1743,50
30%
8,18
40%10,90
powyżej 275 % do 282,5 %
1 743,51 – 1791,05
45%
12,26
55%14,99
powyżej 282,5 % do 290 %
1 791,06 – 1 838,60
60%
16,35
70%19,08
powyżej 290 % do 310 %
1 838,61 – 1965,40
75%
20,44
85%23,16
powyżej 310 % do 330 %
1 965,41 – 2 092,20
90%
24,53
100%27,25
powyżej 330 %
2092,21
100%
27,25
100%27,25
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego