Dział Usług Specjalistycznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dział Usług Specjalistycznych

Pomoc społeczna

Realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem zleconym, finansowanym z budżetu Wojewody. Wprowadzone na podstawie Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i znowelizowanej Ustawy o pomocy społecznej, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych zostały określone o Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1996 roku. W Starachowicach Dział Usług Specjalistycznych powstał w maju 1997 roku, świadczy usługi specjalistyczne na rzecz osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie. Realizuje usługi w zakresie: rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej, pedagogicznej, opieki pielęgniarskiej, usług opiekunki środowiskowej oraz wsparcia psychologicznego. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania klienta, przez zespół profesjonalistów, w skład którego wchodzą logopedzi, fizjoterapeuci, pielęgniarki, psycholog, pracownik socjalny, opiekunka środowiskowa. Poprzez prowadzoną terapię specjaliści dążą do możliwie pełnego usprawnienia podopiecznych. Podejmują działania integracyjne i edukacyjne oraz wzmacniają funkcjonowanie tych osób w środowisku.

DUS oferuje usługi dostosowane do szczególnych potrzeb klientów wynikających z ich rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Przeważająca część naszych klientów posiada znaczne ograniczenia ruchowe. Pomoc uzyskana z Działu Usług Specjalistycznych jest odpłatna. Pełna odpłatność za świadczone usługi wynosi 27,87 zł., a najniższa dla osób samotnych 0.42 zł, a dla osób w rodzinie 0,97 zł. Odpłatność uzależniona jest od dochodu rodziny. W wyjątkowo trudnych sytuacjach chorzy mogą być zwolnieni z ponoszenia opłat za usługi w całości lub części. Kwestię odpłatności reguluje rozporządzenie MPS z dnia 22 września 2005. (z późniejszymi zmianami) w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

20190517DUSKD

Dokumenty do pobrania

wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

PROCEDURA PRZYZNANIA POMOCY W FORMIE USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. Do podania należy dołączyć:
  • skierowanie do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu i lekarza psychiatry (dotyczy osób dorosłych),
  • skierowanie do korzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych od lekarza pierwszego kontaktu oraz zaświadczenie z poradni wychowawczo zawodowej od psychologa (dotyczy dzieci),
  • karty informacyjne leczenia szpitalnego
  • dokumenty potwierdzające uzyskany dochód w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie się o pomoc tj.: zaświadczenie o wynagrodzeniu lub decyzję bądź odcinek przyznania świadczenia emerytalnego bądź rentowego
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy
  • kserokopia o przyznaniu świadczeń rodzinnych lub pielęgnacyjnych
  • kserokopia o przyznaniu dodatku mieszkaniowego
  • dokument potwierdzający wysokość zasądzonych alimentów lub dokument potwierdzający ich wysokość.

Informacja – Dział Usług Specjalistycznych oferuje usługi specjalistyczne mające na celu:

1. Wspomaganie do funkcjonowania w społeczeństwie obejmujące:

  • usprawnienie rozwoju klienta;
  • naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do możliwości uczestnika;
  • kształtowanie pewnej niezależności od innych w codziennym życiu.

2. Rehabilitację fizyczną :
  • sprawnienie podstawowych funkcji ruchowych;
  • wyrabianie orientacji przestrzennej.

3. Wspieranie psychologiczno-pedagogiczne:

  • kształtowanie umiejętności samodzielnego
  • podejmowania decyzji ;
  • zapobieganie dysfunkcjom społecznym i izolacji społecznej ;
  • doraźna pomoc w sytuacji kryzysowej ;
  • udzielanie konsultacji rodzinom.

4.Pielęgnację medyczną :

  • pielęgnacja odleżyn ;
  • pomoc przy myciu chorego ;
  • zamawianie wizyt lekarskich ;
  • realizacja recept ;
  • zmiana bielizny osobistej i pościelowej ;
  • podawanie posiłków.

5.Asystenta osoby niepełnosprawnej:

  • zwiększanie aktywności osoby niepełnosprawnej w zakresie
  • samoobsługi ,komunikacji z otoczeniem;
  • dbałości o higienę osobistą i otoczenia;
  • zaradności praktycznej poza domem np: zakupy,asystowanie w drodze do szkoły ,instytucji;
  • aktywnego udziału w życiu społecznym;
  • wspieranie rodziny w procesie rehabilitacji i opiece nad niepełnosprawnym.

6.Usługi opiekunki środowiskowej


Poprzez prowadzoną terapię specjaliści dążą do możliwie pełnego usprawnienia podopiecznych. Podejmują działania integracyjne i edukacyjne oraz wzmacniają funkcjonowanie tych osób w środowisku. Terapeuci podejmują również trud pracy z rodziną chorego.

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:Wskaźniki odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę dla:



 Osoby samotnie gospodarujące
 

 Osoby w rodzinie
 
do 701 zł = 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %                                                          
928,82
1,5%
0,42
3,5%0,97
powyżej 132,5 % do 165 %
928,83 – 1 156,65
3%
0,84
7%1,95
powyżej 165 % do 187,5 %
1 156,66 – 1 314,37
5%
1,40
11 %3,06
powyżej 187,5 % do 220 %
1 314,38 – 1 542,20
7%
1,95
15%4,18
powyżej 220 % do 237,5 %
1 542,21 – 1 664,87    
11%
3,06
20%5,57
powyżej 237,5 % do 255 %
1 664,88 – 1787,55
15%
4,18
25%6,97
powyżej 255 % do 265 %
1 787,56 – 1 857,65
22,5%
6,27
32,59,06
powyżej 265 % do 275 %
1 857,66 – 1 927,75
30%
8,36
40%11,15
powyżej 275 % do 282,5 %
1 927,76 – 1 980,32
45%
12,54
55%15,33
powyżej 282,5 % do 290 %
1 980,33 – 2 032,90
60%
16,72
70%19,51
powyżej 290 % do 310 %
 2 032,91 – 2 173,10
75%
20,90
85%23,69
powyżej 310 % do 330 %
2 173,11 – 2 313,30
90%
25,08
100%27,87
powyżej 330 %
2 313,31
100%
27,87
100%27,87
20190517DUSKD
Trening umiejętności społecznych

Od 17 października 2018r. podopieczni Działu Usług Specjalistycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach mają możliwość skorzystania z nieodpłatnego treningu umiejętności społecznych.

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci: agresywnych, nieśmiałych, z trudnościami w nawiązywaniu relacji, przestrzeganiu norm społecznych, z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Aspergera, ADHD, upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z Zespołem Downa.

Warsztaty mają na celu:
 • Trening umiejętności społecznych i komunikacyjnych,
 • Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 • Ćwiczenie przestrzegania zasad społecznych,
 • Kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
 • Rozpoznawanie i nazywanie emocji i potrzeb,
 • Poznawanie metod radzenia sobie z emocjami oraz odreagowania napięć,
 • Uczenie się właściwych reakcji na sytuacje trudne i stresowe.

Zajęcia prowadzą dyplomowani specjaliści treningu umiejętności społecznych. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi z różnymi schorzeniami oraz trudnościami. Spotkania realizowane są raz w tygodniu w małych grupach (po 4-5 osób) i trwają od 60 do 90 minut, w zależności od potrzeb oraz możliwości uczestników. Grupy dzieci do treningu umiejętności społecznych dobierane są pod względem wieku, umiejętności komunikacyjnych oraz możliwości intelektualnych.

Bliższych informacji udziela Kierownik Działu Usług Specjalistycznych – p. Karolina Dulewicz pod numerem tel. 41 / 274-71-92 wew. 243 w godzinach pracy urzędu od 7.00 do 15.00, od poniedziałku do piątku, lub pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Majówka 21a, pokój 9.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego