Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dział Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.
Realizacja usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Powyższe zadania realizują opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych i Specjalistycznych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są przez asystentów osoby niepełnosprawnej.
Akty prawne (wybrane artykuły)

  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2018r, poz. 1508 z późn. zm.
  • Uchwała nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018r

  Dokumenty do pobrania


  zaświadczenie lekarskie

  masz problem? - napisz
  masz problem? - napisz
   

  Wymagane dokumenty:
  1. ustny lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych,
  2. decyzja właściwego organu w sprawie renty lub emerytury,
  3. oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych o charakterze pielęgnacyjnym,
  4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,

  Opiekunki domowe MOPS zapewniają usługi opiekuńcze dla osób tego potrzebujących w zakresie:
  Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
  1. dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego,
  2. pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu,
  3. palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości,
  4. zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu, wyposażenie itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw,
  5. dostarczanie prasy, książek,
  6. załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika Działu np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.

  Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
  1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
  2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
  3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej ,
  4. dbanie o czystość bielizny pościelowej-ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.

  Pomoc w zakresie zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
  1. prześcielenie łóżka,
  2. zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,
  3. pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu,
  4. układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
  5. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
  6. zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.
  7. karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
  8. zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów,
  9. wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.

  Potrzeby osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie należy do obowiązków opiekunek MOPS.

  Osoby korzystające z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu osoby w rodzinie, w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:

  Tabela odpłatności dla osób korzystających z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez MOPS w Starachowicach
  Wyrażony w % stosunek dochodu osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej
  Wskaźnik odpłatności w % określony od kosztu jednej godziny usługi:
  osoby samotnie gospodarującej
  osoby w rodzinie
  do 100bezpłatnie
  bezpłatnie

  powyżej 100 do 125701,01-876,2551,35528,01 - 660,00
  71,89
  powyżej 125 do 150876,26 - 1 051,50102,70660,01 - 792,00
  133,51
  powyżej 150 do 1751 051,51 - 1 226,75154,05792,01 - 924,00
  164,32
  powyżej 175 do 2001 226,76 - 1 402,00205,40924,01 - 1 056,00
  215,67
  powyżej 200 do 2251 402,01 - 1 577,25225,941 056,01 - 1 188,00
  256,75
  powyżej 225 do 2501 577,26 - 1 752,50256,751 188,01 - 1 320,00
  308,10
  powyżej 250 do 2751 752,51 - 1 927,75308,101 320,01 - 1 452,00
  359,45
  powyżej  275 do 3001 927,76 - 2 103,00359,451 452,01 - 1 584,00
  4010,80
  powyżej  300 do 325
  2 103,01 - 2 278,254010,801 584,01 - 1 716,00
  4512,15
  powyżej  325 do 3502 278,26 - 2 453,504512,151 716,01 - 1 848,00
  5013,50
  powyżej  350 do 4002 453,51 - 2 804,005013,501 848,01 - 2 112,00
  10027
  powyżej  400
  2 804,01
  10027,002 112,01
  10027

  Osobę wnoszącą opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić częściowo lub całkowicie z obowiązku ponoszenia odpłatności, jeżeli:
  1. ponosi wysokie koszty związane z leczeniem, rehabilitacją, dietą,
  2. poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego,
  3. ponosi opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,
  4. konieczność zabezpieczenia świadczeniobiorcy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w wysokim wymiarze powoduje, iż odpłatność za te usługi zagraża egzystencji świadczeniobiorcy samotnie gospodarującego lub świadczeniobiorcy w rodzinie.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2019 realizował projekt partnerski pt. "Asystent Aktywności". Liderem projektu było Stowarzyszenie PROREW. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach zobowiązany jest do zachowania trwałości tego projektu w okresie od 01.07.2019 do 30.06.2021. Trwałość projektu rozumiana jest jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług asystenta osoby niepełnosprawnej.
  Usługi świadczone są w środowisku lokalnym osoby niepełnosprawnej. Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej polega na ułatwieniu  osobom niepełnosprawnym wykonywania czynności dnia codziennego.

  Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez asystentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach polega m.in. na: 
  1. Pomocy w zorganizowaniu czasu wolnego,
  2. Pomocy w czynnym udziale w życiu społecznym,
  3. Pomocy w korzystaniu ze sprzętu teleinformatycznego,
  4. Pomocy w załatwieniu spraw urzędowych, komunikowaniu się z urzędnikami,
  5. Pomocy w pisaniu i czytaniu pism, wypełnianiu druków, pisaniu i czytaniu korespondencji,
  6. Pomocy w czytaniu książek, prasy,
  7. Pomocy w korzystaniu z zajęć sportowych i rekreacji,
  8. Technicznym wspomaganiu w edukacji, 
  9. Pomocy w zakupach przy udziale klienta,
  10. Pomocy osobie niewidomej w drobnych czynnościach w domu.

  Opłata za świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszona jest przez zobowiązanego na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowane były usługi.

  Pełną informację na temat zasad przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych można uzyskać w MOPS ul. Majówka 21a, pok. 107, I piętro.
  Informacje udzielane są również telefonicznie pod numerem (41) 274-71-92, wew. 230.

  Akty prawne:
  Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (Dz. U. z 2019r, poz. 1507 z późn. zm.)
  Uchwała nr XVI/13/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 20 grudnia 2018r

   
   
  Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego