Dział Usług Opiekuńczych - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dział Usług Opiekuńczych

Pomoc społeczna

Usługi opiekuńcze są organizowane i świadczone przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby i w jej najbliższym otoczeniu.

Powyższe zadania realizują opiekunki zatrudnione w Dziale Usług Opiekuńczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 7-15, a w szczególnych przypadkach w soboty, niedziele i święta. 

Pomoc w formie usług opiekuńczych przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej i przedłożeniu wymaganych dokumentów tj. zaświadczenie lekarskie, decyzja emerytalno-rentowa oraz innych potwierdzających pobieranie dodatkowych świadczeń, które stanowią źródło dochodu.

W dziale zatrudnionych jest 3 pracowników : kierownik, pracownik socjalny, referent.
Opiekę nad podopiecznymi DUO sprawuje 26 opiekunek oraz 4 opiekunki zatrudnione na umowę zlecenie świadczące pomoc w dni wolne od pracy.

Warunki przyznawania i odpłatności za usługi oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i tryb ich pobierania:

 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.
 2. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. Osobom, których rodziny zobowiązane do alimentacji nie mogą osobiście zapewnić opieki ale znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na zapewnienie takiej opieki, usługi opiekuńcze mogą być przyznane ale tylko według maksymalnej stawki odpłatności w wysokości rzeczywistego kosztu usługi.
 4. Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy w formie usługi opiekuńczej wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego (rodzinnego).
 5. Pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy (rodzinny) może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o dochodach i stanie majątkowym. Odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia lub decyzji o zastosowaniu maksymalnej stawki odpłatności według rzeczywistego kosztu usługi.
 6. Usługi opiekuńcze wykonywane są przez opiekunki domowe w zakresie określonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach. 
Akty prawne (wybrane artykuły)

 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r (tekst jednolity Dz.U. z 2016r, poz. 23 z późn. zm.)
 • Uchwała nr VII/10/04 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 5.07.2004r , zmieniona Uchwałą Nr III/7/2012 z dnia 30.03.2012r oraz Uchwałą Nr XI/24/2016 z dnia 28 października 2016r.
 • Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 5.07.2004r Dyrektora MOPS w Starachowicach.
 • Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 7.07.2004r Dyrektora MOPS w Starachowicach.

Dokumenty do pobrania


zaświadczenie lekarskie

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz
 

Opiekunki domowe MOPS zapewniają usługi opiekuńcze dla osób tego potrzebujących w zakresie:
 • pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
 • podstawowej opieki higienicznej,
 • pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem.

Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
 • dokonywanie zakupów art. spożywczych i innych niezbędnych do codziennej egzystencji podopiecznego,
 • pomoc w przygotowaniu posiłku wyłącznie dla podopiecznego lub dostarczenie posiłku gotowego do domu,
 • palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna, wody, wynoszenie nieczystości,
 • zwracanie uwagi na stan techniczny posiadanego przez podopiecznego sprzętu, wyposażenie itp. i w uzgodnieniu z podopiecznym zalecanie jego konserwacji i napraw,
 • dostarczanie prasy, książek,
 • załatwianie innych spraw na życzenie podopiecznego lub polecenie Kierownika Działu Usług Opiekuńczych np. opłacanie świadczeń za czynsz, gaz, światło, telefon, RTV i innych.

Pomoc w zakresie podstawowej opieki higienicznej w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
1. dokonywanie bieżących porządków w używanej przez podopiecznego części mieszkania,
2. utrzymywanie w czystości sprzętu sanitarnego i urządzeń sanitarnych,
3. pranie bielizny osobistej oraz lekkiej odzieży wierzchniej ,
4. dbanie o czystość bielizny pościelowej-ewentualnie odnoszenie jej do punktów pralniczych.

Pomoc w zakresie zleconej przez lekarza pielęgnacji oraz podtrzymywania kontaktów z otoczeniem w zależności od stanu zdrowia i sytuacji rodzinnej obejmuje:
 • prześcielenie łóżka,
 • zmiana bielizny osobistej i pościelowej ,
 • pomoc przy myciu, kąpieli, czesaniu, ubieraniu,
 • układanie chorego w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji,
 • pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 • zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept.
 • karmienie chorego o ile stan zdrowia wymaga tej czynności,
 • zachęcanie do wykonywania prac ręcznych, spacerów,
 • wskazywanie rodzinie, sąsiadom uwag, spostrzeżeń dotyczących podopiecznego w zakresie całokształtu sprawowanej opieki pobudzających zainteresowanie otoczenia sprawami codziennego życia podopiecznego.

Potrzeby osób chorych w zakresie pielęgnacji medycznej (masaż, podawanie zastrzyków, lekarstw, pielęgnacja odleżyn) nie należy do obowiązków opiekunek MOPS.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie, w wysokości ustalonej zgodnie z poniższą tabelą:

TABELA ODPŁATNOŚCI DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OPIEKUŃCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPIEKUNKI MOPS W STARACHOWICACH
Dochód na osobę % kwoty  (waloryzowanej zgodnie z art. 9 ustawy o pomocy społecznej)
Odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób
 
samotnych
i małżeństw bezdzietnych, gdy oboje wymagają opieki
samodzielnie gosp.(w tym małż. gdy oboje wymag. opieki ) posiad. rodzinęZamieszkujących wspólnie z rodziną
do 100%
bezpłatnie
bezpłatnie
bezpłatnie
pow.100% do 150%
0,06% dochodu za godz. opieki
0,25% dochodu za godz. opieki
0,36% dochodu za godz. opieki
pow.150%do 200%
0,08%
0,30%
0,44%
pow.200%do 250%
0,10%
0,36%
0,52%
pow.250%do 300%
0,12%
0,43%
pełna
pow. 300%do 350%
0,15%
                 
                  odpłatność według

pow. 350%do 400%
0,21%

 rzeczywistego kosztu
 
pow. 400% do 450%
0,26%

 ponoszonego przez MOPS
 
Pow. 450%
                     
                         
za 1 godz. świadczonej usługi

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby uprawnionej
lub pracownika socjalnego, świadczeniobiorca może być zwolniony z całości lub części ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych.

Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą między innymi:
 • ponoszenie wysokich kosztów leczenia,
 • konieczność stosowania specjalnej diety,
 • konieczność korzystania z dodatkowych płatnych usług leczniczych czy opiekuńczych,
 • zdarzenia losowe, powodujące znaczne pogorszenie sytuacji materialnej świadczeniobiorcy.

Wniosek rozpatruje i opiniuje działająca w MOPS Komisja ds. usług opiekuńczych. Decyzję o zwolnieniu w całości lub części z ponoszenia opłat za korzystanie z usług opiekuńczych podejmuje Dyrektor MOPS w oparciu o opinię ww. komisji.

Tryb pobierania opłat za usługi opiekuńcze:
 1. Opłaty za usługi opiekuńcze pobierane są od osób korzystających z usług, z dołu, do każdego 15-go dnia następnego miesiąca.
 2. Opłaty dokonywane są w kasie MOPS lub na bieżący rachunek bankowy MOPS w Starachowicach.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego