Dodatek mieszkaniowy - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek mieszkaniowy

Dodatki Mieszkaniowe

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz.U z 2019 poz. 2133)
dodatek mieszkaniowy przysługuje:


osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;

najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód wynosi 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury); Od miesiąca marca 2020 roku wynosi ono:

dla gospodarstw wieloosobowych
100% = 1 200,00 zł. brutto
125% = 1 500,00 zł. brutto

dla gospodarstw jednoosobowych
150% = 1 800,00 zł. brutto
175% = 2 100,00 zł. brutto

osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:
1. norma dla 1 osoby - 35,00 m2 do 45,50 m2
2. norma dla 2 osób - 40,00 m2 do 52,00 m2
3. norma dla 3 osób - 45,00 m2 do 58,50 m2
4. norma dla 4 osób - 55,00 m2 do 71,50 m2
5. norma dla 5 osób - 65,00 m2 do 84,50 m2
6. norma dla 6 osób - 70,00 m2 do 91,00 m2
7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2.

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie


Wniosek


Deklaracja o dochodach


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Świadczenie przyznaje się od 1 dnia kolejnego miesiąca na okres 6 miesięcy. Zmiana wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy, oraz wysokość wydatków na mieszkanie, jak również innych danych zawartych we wniosku o dodatek mieszkaniowy w okresie wypłacania dodatku, pozostaną bez wpływu na wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego.
W przypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie nie nastąpi w okresie trzech miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury tj. 24,00 zł.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku ;
4. druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
5. informacja zarządcy dotycząca wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;
2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć fakturę vat za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy;
3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

  • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;
  • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz przekazy pocztowe z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;
  • alimenty - wyrok sądu (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika (w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych lub których egzekucja nie jest prowadzona przez komornika);
  • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;
  • pomoc PCPR - zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń; lub decyzja przyznająca świadczenie,
  • zwrot podatku.


Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Dział Dodatków Mieszkaniowych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.
Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w MOPS - Dział Dodatków Mieszkaniowych z siedzibą Starachowice ul. Majówka 21a, pok. Nr 114 w godzinach:

poniedziałek - piątek od 7:00 do 15:00


Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 41-274 71 92 wew. 240

Opłaty
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej nie podlega żadnym opłatom.

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wypłata świadczenia:
Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu. W przypadku wypłaty ryczałtu na zakup opału do rąk wnioskodawcy wypłata w Kasie MOPS w tym samym terminie.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U z 2019 poz. 2133).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2005 r. poz. 1094 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r. poz. 589).

Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego