Dodatek energetyczny - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dodatek energetyczny

Dodatki Mieszkaniowe

Zryczałtowany dodatek energetyczny o przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U z 2019 poz.755 z późn. zm) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z 2019 poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.


Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna
Klauzula informacyjna

masz problem? - napisz
masz problem? - napisz

  Przyznanie dodatku energetycznego następuje w drodze decyzji administracyjnej na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego. 
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.

Warunki jakie należy spełnić , by otrzymać dodatek energetyczny:
1)   należy złożyć stosowny wniosek,
2)   mieć ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
3)   być stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej,
4)   zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej,

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego,
2) kopia  umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu ).

Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony na rachunek bankowy osoby wnioskującej;  

Miejsce złożenia dokumentów

  Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania zryczałtowanego dodatku  energetycznego, a także druki wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego można uzyskać w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Dodatków Mieszkaniowych pok. Nr 114 , w dniach od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00


20190517DDMRB

Opłaty
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 224), od dnia 24.02.2014 r. nie pobiera się opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
  Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
  
Informujemy, że dodatek energetyczny podobnie jak dodatek mieszkaniowy, będzie  stanowić dochód przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej.

Podstawa prawna
  1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2017 r. poz. 220).
  2) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r., poz. 180 z późn.zm.).
  3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096
 z późn.zm.).


Tryb odwoławczy
  Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do zryczałtowanego dodatku energetycznego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego