"Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice" - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

"Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice"

Projekty unijne > RPO 2014 - 2020
 
Aktualny adres Klubu Integracji Społecznej:
ALEJA ARMII KRAJOWEJ 28 - I PIĘTRONABÓR DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO NA LATA 2019 – 2022
150 osób będzie mogło skorzystać z projektu pn.
 
„Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice”
 
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie RPSW.09.01.00; Oś priorytetowa: RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem; Działanie: RPSW.09.01.00 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie
 
Głównym celem projektu jest aktywna integracja 150 osób (80 kobiet, 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, w tym 24 kobiet i 25 mężczyzn biernych zawodowo, 56 kobiet i 45 mężczyzn bezrobotnych oraz 4 kobiet i 11 mężczyzn niepełnosprawnych, poprzez wzmocnienie ich szans na zatrudnienie.

Okres realizacji projektu VI 2019r.– V 2022r.

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może zostać osoba, która spełnia następujące kryteria:
- zamieszkuje na terenie miasta Starachowice w województwie świętokrzyskim,
- korzysta z pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, tzn. należy do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- jest osobą bierną zawodowo,
- nie korzysta z tego samego typu wsparcia finansowanego w ramach Działań i Priorytetów Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego bądź finansowanego z innych źródeł publicznych,
- posiada pełna zdolność do czynności prawnych.
 
Nabór do projektu prowadzony jest od 1 czerwca 2019r. do zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników/Uczestniczek.
Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem rekrutacji dostępny jest w siedzibie biura projektu.
 
Biuro projektu mieści się w Starachowicach:
MOPS, ul. Majówka 21a, tel. 41 274-71-92
tel. 041 274-71-92 wew. 217 lub 210 lub 252 lub 242
 
Czynne w dni powszednie w godz. od 7.00 – 15.00
 
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie


20190619KAA
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach informuje, że od 1 czerwca 2019r. realizuje projekt pn : ,, Integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta Starachowice’’ w ramach działania 9.1 Aktywna Integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Beneficjentem i Liderem Projektu jest GMINA STARACHOWICE / MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARACHOWICACH, z siedzibą w Starachowicach, ul. Majówka 21a, a rolę partnera pełni ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W KIELCACH.


Okres realizacji projektu: 01.06.2019r. – 31.05.2022r.
Projekt skierowany jest do grupy 150 osób (80 K/70 M ) zamieszkałych na terenie miasta Starachowice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W grupie tej będzie 49 osób biernych zawodowo, 101 osób bezrobotnych, 15 osób niepełnosprawnych. Dla wszystkich uczestników projektu zaprojektowano wsparcie brokera zawodowego, który z każdym uczestnikiem wypracuje indywidualną ścieżkę wsparcia społeczno-zawodowego. W wyniku udzielonego wsparcia, min. 17 osób podejmie zatrudnienie, 105 osób uzyska kwalifikacje zawodowe, 135 osób uzyska kompetencje, 49 osób będzie aktywnie poszukiwać pracy.


Wartość projektu: 3.241.843,26 zł
W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
Zadanie 1 – Aktywna integracja społeczno-zawodowa
zadanie 1 składa się z 6 etapów:
1. Rekrutacja uczestników/czek projektu
2. Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym
3. Indywidualny trening psychologiczny podnoszenia kompetencji społecznych
4. realizacja treningu umiejętności społecznych
5. Realizacja grupowego poradnictwa prawnego
6. Indywidualne konsultacja prawne


Zadanie 2 – Punkt poradnictwa zawodowego
zadanie 2 składa się z 2 etapów:
1. Zakup sprzętu i utworzenie Punktu Poradnictwa Zawodowego
2. Wsparcie brokerów zawodowych


Zadanie 3 – Praca socjalna
zadanie 3 składa się z 3 etapów:
1. Realizacja kontraktów socjalnych
2. Organizowanie i przeprowadzenie grup dyskusyjnych i grup wsparcia
3. Wypłata zasiłków: okresowych, celowych i celowych na posiłek


Zadanie 4 – Kursy zawodowe
Zadanie składa się z 1 etapu
1. Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych


Zadanie 5 – DRZWI DO PRACY: organizacja staży
Zadanie 5 składa się z 1 etapu
1. Organizacja i realizacja staży zawodowych


Trwałość rezultatów i trwałość projektu
- w wyniku udziału w projekcie uczestnicy projektu zwiększą swoją aktywność społeczno-zawodową.
- sprzęt/wyposażenie/urządzenia będą wykorzystywane do prowadzenia wsparcia na rzecz podopiecznych MOPS i KIS.

20190607KAA

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego