„Aktywnie w stronę pracy” - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Starachowicach

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

„Aktywnie w stronę pracy”

Kampanie

Szanowni Państwo

Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, posiadająca numer NIP: 6612228921 oraz REGON 260032010 ma przyjemność poinformować Państwa, iż na podstawie umowy nr: POWR.01.03.01-00- 0027/18-00 zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, w ramach Osi Priorytetowej I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY, Działania: 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, pod nazwą:
Aktywnie w stronę pracy”

Projekt realizowany jest w okresie: od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest etapami w okresie: od 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2020r. Do projektu rekrutujemy 50 osób biernych zawodowo pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w urzędzie pracy), w wieku 18-29 lat, nieuczestniczących w szkoleniu i kształceniu, zamieszkujących całe woj. świętokrzyskie, w tym osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach i osoby nieposiadających doświadczenia zawodowego.
Potencjalny uczestnik projektu musi ponadto należeć przynajmniej do jednej z następujących grup:
 • osoby, które opuściły pieczę zastępczą - do 2 lat po opuszczeniu;
 • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii - do 2 lat po opuszczeniu;
 • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalistyczne ośrodki wychowawcze - do 21at po opuszczeniu;
 • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej - do 2 lat po zakończeniu;
 • matki przebywające w domach samotnej matki;
 • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy - do 2 lat po opuszczeniu;
 • osoby, które opuściły zakład pracy chronionej - do 2 lat po opuszczeniu;
 • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich - do 21at po opuszczeniu.

Dodatkowo premiowany jest udział w projekcie:
 • osób z niepełnosprawnościami;
 • osób o niskich kwalifikacjach;
 • osób bez doświadczenia zawodowego lub posiadających doświadczenie zawodowe max. do 1 roku.

Proponowane wsparcie (dla wszystkich uczestników):
 1. WSPARCIE DORADCZO-MOTYWACYJNE :
 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym dla każdego uczestnika
 • grupowe poradnictwo zawodowe
 • indywidualne wsparcie psychologiczne
 1. SZKOLENIA ZAWODOWE - dla wszystkich uczestników (150h/os) - szkolenia wg IPD.
 2. STAŻE ZAWODOWE - dla 50 os. (4 mies. lub 6 mieś.).
 3. POŚREDNICTWO PRACY - dla wszystkich uczestników (6h/os lub 1 Oh/os).
Każdy uczestnik projektu otrzyma: stypendium szkoleniowe i stażowe, materiały szkoleniowe, catering. Możliwe jest też otrzymanie wsparcia w postaci zwrotu kosztów dojazdu oraz częściowego zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Pracownik projektu Pani Monika Tomaszewska
W razie pytań zapraszam do kontaktu e-mail: m.tomaszewska.cbpk@gmail.com bądź pod numerem telefonu: 533-082-893.

Z poważaniem Zarząd Firmy CBPK Sp. z o. o.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego